Når de van­dren­de pin­de dør

Vi skal se lidt nær­me­re på en hånd­fuld julenovel­ler udgi­vet af Poli­ti­kens For­lag. De er dybt ambi­va­len­te og ind­byr­des for­skel­li­ge i for­hold til det grum­me fæno­men, julen, men afspej­ler nok på den led, hvor blan­det de fle­ste af os har det med det unæv­ne­li­ge, der sker om blot ti dage. Vi skal ikke druk­ne i jul, så det er også ble­vet tid til at inspi­ce­re komi­ke­ren Anna Juuls par­for­holds-og lock­down­ro­man Pen­ge & Bacon og nor­ske Tomas Espe­dals foto­bog Mit pri­vat­liv. Sam­ti­dig skal vi for­bi Jes­per Wung-Sungs essays og novel­ler i Så lad det ske, der er årets jule­bog fra Gyl­den­dal. Og hvis vi får tid og plads, skal det klas­si­ske avant­gar­de-tids­skrift Victor B. Ander­sens Mask­in­fa­brik hyldes. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her