Men­ne­sket hjer­ne­va­sker med glæ­de sig selv

Kon­sensus føles godt, mens uenig­hed og ube­kvem­me spørgs­mål ofte er for­bun­det med kon­flikt og ube­hag. Der­for det er fri­sten­de at bil­de sig ind, at det beha­ge­li­ge og bekvem­me er det rig­ti­ge, mens det ube­ha­ge­li­ge og ube­kvem­me er for­kert. Iføl­ge Nemeth for­hol­der det sig lige omvendt. Det er sær­lig vig­tigt at være opmærk­som på, for­di alle grup­per har en til­bø­je­lig­hed til over tid at udvik­le kon­sensus og under­tryk­ke dis­sens og afvi­gen­de meninger. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.