Men­ne­sket hjer­ne­va­sker med glæ­de sig selv


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Illu­stra­tion: Malt­he Emil Kibsgaard 

Kære læser 

For nog­le måne­der siden blev jeg inter­viewet i Dead­li­ne på DR2 om Ruslands inva­sion af Ukrai­ne, split­tel­sen mel­lem Rusland og Vesten, de muli­ge kon­se­kven­ser på kort og læn­ge­re sigt og nød­ven­dig­he­den af at stu­de­re og for­stå Ruslands age­ren. I den for­bin­del­se viste Dead­li­ne-vær­ten et par klip fra Fol­ke­tings­sa­len, hvor først Enheds­li­stens Søren Søn­der­gaard og der­næst Dansk Fol­ke­par­tis Marie Krarup blev udskam­met, for­di de gav udtryk for syns­punk­ter, der adskil­te sig fra fler­tal­lets. I ste­det for at møde Søn­der­gaard og Krarup med argu­men­ter om, hvor­for de tog fejl, blev de to udsat for moralsk for­døm­mel­se, kri­ti­ker­ne såe­de tvivl om deres inte­gri­tet og ryste­de for­ar­ge­de på hove­d­et, men de frem­sat­te ikke et ene­ste argu­ment for deres position. 

Vær­ten spurg­te om min reak­tion på de to epi­so­der. Uden at for­hol­de mig til den kon­kre­te debat hen­vi­ste jeg til soci­alp­sy­ko­lo­gisk forsk­ning, der viser, at en grup­pe, hvad enten der er tale om en fri­mær­ke­klub eller et par­la­ment, træf­fer bed­re beslut­nin­ger, hvis der under­vejs i pro­ces­sen bli­ver frem­sat syns­punk­ter, der udfor­drer fler­tal­let. Og det gør ingen for­skel, om de afvi­gen­de syns­punk­ter er for­ker­te eller giver mening. Så selv om det for poli­ti­ke­re hand­ler om at vin­de debat­ter og ofte inde­bæ­rer en offent­lig ned­gø­rel­se af sine mod­stan­de­re, så har det alt­så vær­di for kva­li­te­ten af de ende­li­ge beslut­nin­ger, at der er plads til dis­sens, selv­om de fle­stes instink­ti­ve reak­tion er at udskam­me kri­ti­ke­re og luk­ke mun­den på dem. 

Char­lan Nemeth, pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi på Uni­ver­si­ty of Ber­ke­ley i Cali­for­ni­en, var en af de for­ske­re, jeg hav­de i tan­ker­ne, da jeg hen­vi­ste til soci­alp­sy­ko­lo­gi­ske for­søg, som demon­stre­rer vær­di­en af dis­sens. Hen­des forsk­ning er emnet for den­ne uges Fri Tænkning. 

God fornøjelse 

Det kor­te af det lange

I sin bog In Defen­se of Trouble­ma­kers: The Power of Dis­sent in Life and Busi­ness afdæk­ker den ame­ri­kan­ske psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Char­lan Nemeth, hvor­dan for­mu­le­ring af uenig­hed, kri­tik og udfor­dring i en grup­pe både fører til bed­re beslut­nin­ger og til mere ori­gi­nal og kre­a­tiv tænk­ning. Der­for bør man lære at elske, når nogen udfor­drer kon­sensus, stil­ler spørgs­mål eller giver udtryk for uenig­hed, selv­om de fle­ste nær­mest per instinkt fin­der det irri­te­ren­de og pro­vo­ke­ren­de. Omvendt er det vig­tigt at være på vagt over for kon­sensus, for det fører til dår­li­ge beslut­nin­ger, selv om det kan styr­ke en følel­se af sam­men­hold og fæl­les­skab. Man bør sam­ti­dig huske på, at tåbe­li­ge beslut­nin­ger ikke nød­ven­dig­vis bli­ver truf­fet af tåbe­li­ge men­ne­sker. Især hvis beslut­nin­gen træf­fes i en gruppe. 

Der­for er det vigtigt

Kon­sensus føles godt, mens uenig­hed og ube­kvem­me spørgs­mål ofte er for­bun­det med kon­flikt og ube­hag. Der­for det er fri­sten­de at bil­de sig ind, at det beha­ge­li­ge og bekvem­me er det rig­ti­ge, mens det ube­ha­ge­li­ge og ube­kvem­me er for­kert. Iføl­ge Nemeth for­hol­der det sig lige omvendt. Det er sær­lig vig­tigt at være opmærk­som på, for­di alle grup­per har en til­bø­je­lig­hed til over tid at udvik­le kon­sensus og under­tryk­ke dis­sens og afvi­gen­de meninger. 

Et spa­destik dybere

Iføl­ge Nemeth er USA’s fejl­slag­ne inva­sion af Cuba i 1961 og hånd­te­rin­gen af den såkald­te Cuba­kri­se året efter hver for sig sko­le­ek­semp­ler på, hvor­dan grup­pe­tænk­ning og kon­sensus i det før­ste til­fæl­de før­te til en dår­lig beslut­ning, mens en pro­ces, der gav plads til dis­sens og der­med for­skel­li­ge per­spek­ti­ver, i det andet til­fæl­de før­te til en bed­re beslut­ning. Fak­tisk inde­bar den beslut­ning, at ver­den slap for en atom­krig mel­lem USA og Sovjetunionen. 

I for­bin­del­se med inva­sio­nen af Svi­ne­bug­ten i april 1961 over­vur­de­re­de præ­si­dent John F. Ken­ne­dy og hans råd­gi­ve­re cuba­ner­nes vil­je til at omstyr­te Fidel Castros soci­a­li­sti­ske sty­re, og de under­vur­de­re­de det cuban­ske mili­tærs evne til at slå fra sig. Beslut­nin­gen blev truf­fet på bag­grund af selek­tiv og for­doms­fuld infor­ma­tion, util­stræk­ke­lig under­sø­gel­se af alter­na­ti­ver­ne til en inva­sion og en mang­len­de vur­de­ring af de risi­ci, som inva­sio­nen indebar. 

I den grup­pe, der traf den fata­le beslut­ning, udvik­le­de man hur­tig en kon­sensus om, at alt vil­le gå efter pla­nen, at cuba­ner­ne vil­le hil­sen inva­sio­nen vel­kom­men, og at Castro vil­le fal­de. Det var med til at skær­pe mora­len i Det Hvi­de Hus, men lag­de sam­ti­dig en dæm­per på lysten til at gøre ind­ven­din­ger og før­te der­med til selvcensur. 

Belært af den­ne fia­sko anvend­te præ­si­dent Ken­ne­dy – til­med under stør­re tidspres – en anden beslut­nings­pro­ces, da CIA i 1962 infor­me­re­de ham om, at Sov­je­tu­ni­o­nen var i færd med at instal­le­re atom­ra­ket­ter på Cuba. I det­te til­fæl­de blev der givet plads til dis­sens og alter­na­ti­ve per­spek­ti­ver – der var mili­tær­folk, som var para­te til at gri­be til atom­vå­ben med det sam­me – og det betød i sid­ste ende, at USA fik Moskva til at træk­ke sine instal­la­tio­ner hjem til gen­gæld for et ame­ri­kansk løf­te om på et sene­re tids­punkt at gøre det sam­me med sine raket­ter i Tyrkiet. 

Bag­grund

Kon­for­mis­me er et nega­tivt ladet ord. 

Ingen af os har lyst til at bli­ve hængt ud som konformist. 

Alli­ge­vel lig­ger de fle­ste af os under for fryg­ten for at gå imod fler­tal­let og frem­stå som: ja – kon­for­mi­ster. Vi læg­ger os ger­ne i slip­strøm­men af den domi­ne­ren­de og mest udbred­te opfat­tel­se. Det gør vi, for­di vi er ban­ge for at stik­ke for meget ud, bli­ve kri­ti­se­ret, udskam­met, lat­ter­lig­gjort eller straf­fet af flertallet. 

Det er den ene for­kla­ring på, at vi er kon­for­mi­ster. Den anden er, at vi bil­der os ind, at fler­tal­let som regel har ret, selv­om det langt­fra altid er tilfældet. 

Det er en ind­sigt, som siden mid­ten af det 20. århund­re­de er ble­vet doku­men­te­ret i det ene soci­alp­sy­ko­lo­gi­ske eks­pe­ri­ment efter det andet. På tværs af kul­tu­rer – i USA, Japan, Fiji­ø­er­ne og Hol­land – og uan­set om for­søgs­del­ta­ger­ne har været eks­per­ter eller ej inden for de ting, de er ble­vet bedt om at tage stil­ling til. 

Fel­tets pio­ner er den polsk-ame­ri­kan­ske soci­alp­sy­ko­log Solo­mon Asch, men han er ikke ale­ne. Aschs for­søg er siden mid­ten af det 20. århund­re­de ble­vet gen­ta­get sne­se­vis af gan­ge, så det hand­ler alt­så ikke bare om ham – doku­men­ta­tio­nen for, at soci­a­le kræf­ter øver en vidt­gå­en­de ind­fly­del­se på men­ne­skers hold­nin­ger og vur­de­rin­ger er omfattende. 

Aschs oprin­de­li­ge eks­pe­ri­ment invol­ve­re­de små grup­per på 6–8 stu­de­ren­de. Kun én var ikke på for­hånd ble­vet infor­me­ret om, at det hand­le­de om at teste fler­tal­lets magt. Grup­pen fik vist to bil­le­der. På det ene var der teg­net én linje, mens der på det andet var tre linjer af for­skel­lig læng­de, hvoraf én var iden­tisk med linj­en på det før­ste bil­le­de. Der­på blev del­ta­ger­ne en efter en spurgt, hvil­ken af de tre linjer på det andet bil­le­de, som var iden­tisk med den på det første. 

I før­ste omgang fore­gik alt nor­malt, og alle sva­re­de rig­tigt, men i anden omgang blev fler­tal­let instru­e­ret i at sva­re for­kert, og så var spørgs­må­let, om den for­søgs­per­son, der ikke var ble­vet ind­vi­et i eks­pe­ri­men­tet på for­hånd, og som skul­le sva­re efter alle de andre, vil­le sva­re rig­tigt, som hun og de andre tid­li­ge­re hav­de gjort, eller om hun vil­le føl­ge fler­tal­let og sva­re for­kert, selv om ved­kom­men­de vid­ste, at det var forkert. 

Det viste sig, at for­søgs­per­so­nen i 37 pct. af til­fæl­de­ne valg­te at sva­re lige­som den øvri­ge grup­pe, selv om ved­kom­men­de vid­ste, at sva­ret var for­kert. Og på bag­grund af inter­views med del­ta­ger­ne efter eks­pe­ri­men­tet kun­ne Asch kon­sta­te­re, at tre ud af fire del­ta­ge­re på den ene eller anden måde var påvir­ket af, hvad grup­pen men­te. Men­ne­sket er med andre ord et flok­dyr, og som føl­ge af de soci­alp­sy­ko­lo­gi­ske meka­nis­mer, der er på spil i en grup­pe, så bøjer enhver grup­pe sig ger­ne i ret­ning af konsensus. 

Vi ser det hver ene­ste dag og overalt i sam­fun­det. På for­bru­ge­rad­færd, rek­la­me­kampag­ner, aktie­mar­ke­det, i kan­ti­nen på arbejds­plad­sen, i fod­bold­klub­ben, besty­rel­ses­lo­ka­let og i medi­er, poli­tik og sågar blandt næv­nin­ge i retssager. 

Kon­sensus har det imid­ler­tid med at indsnæv­re og luk­ke vores bevidst­hed. Kon­sensus er en kog­ni­tiv fæl­de, en slags selv­hjer­ne­vask, mens dis­sens fun­ge­rer på den mod­sat­te måde. Dis­sens får os til udvi­de og åbne vores bevidsthed. 

Dis­sens, det at for­mu­le­re afvi­gen­de menin­ger og give udtryk for uenig­hed, er imid­ler­tid ikke pro­blem­frit. Det ska­ber kon­flik­ter, og det kan påvir­ke grup­pens moral og følel­se af fæl­les­skab og sammenhold. 

Iføl­ge Nemeth er dis­sens vig­tigt, ikke som føl­ge af sin sand­heds­vær­di – fak­tisk er det ikke så vig­tigt om ind­ven­din­ger, udfor­drin­ger eller uenig­hed inde­hol­der guld­korn eller bidra­ger med noget til den ende­li­ge beslut­ning, som grup­pen skal træf­fe. Nej, dis­sens har vær­di, for­di det får grup­pen til at stop­pe op og tæn­ke sig om, afve­je for og imod. 

Der er der­for to grun­de til at dis­sens har vær­di. For det før­ste bry­der dis­sens en natur­lig til­bø­je­lig­hed til blindt at føl­ge fler­tal­let. Folk tæn­ker mere uaf­hæn­gigt og er ikke begræn­set af et og sam­me per­spek­tiv, når kon­sensus bli­ver udfor­dret. For det andet sti­mu­le­rer dis­sens en tan­ke- og beslut­nings­pro­ces, som er min­dre sty­ret af de for­dom­me, som et fler­tal i grup­pen i udgangs­punk­tet deler. Dis­sens gør det muligt for en grup­pe at bevæ­ge sig i for­skel­li­ge ret­nin­ger. Det sti­mu­le­rer til at søge mere infor­ma­tion og til at over­ve­je alternativer. 

Det er ingen enkel pro­ces. Der kan være man­ge gode grun­de til, at man ikke har lyst til at høre på én, der går imod fler­tal­let. Det fore­går både på arbej­de og i pri­va­ten. Man tæn­ker: Kan han ikke bare hol­de kæft, han aner jo ikke, hvad han taler om, hvor­for skal vi andre spil­de tiden med at lyt­te til hans sludder. 

Det er let at bli­ve irri­te­ret, når nogen siger én imod. Jeg ken­der men­ne­sker, der er vant til at sid­de for bor­den­den og ger­ne vil bestem­me. Hvis de før et besty­rel­ses­mø­de har beslut­tet sig for, hvad virk­som­he­den skal gøre i en kon­kret sag, og nog­le sår tvivl om beslut­nin­gen, så kan de tryk­ke på alle de knap­per, der gør, at man hur­tigst muligt får luk­ket mun­den på dem, der gør ind­si­gel­ser eller stil­ler ube­kvem­me spørgs­mål. De gør alt for at sig­na­le­re, at der er kon­sensus, og at de, der måt­te være ueni­ge, intet har fat­tet, og at det nok skal bli­ve en ube­ha­ge­lig ople­vel­se for dem, der måt­te mene noget andet. 

Det er en for­stå­e­lig age­ren, hvis man ger­ne vil have sin vil­je og er af den opfat­tel­se, at man ved bed­re, men iføl­ge Nemeth er det en dår­lig stra­te­gi, hvis man ønsker at for­bed­re kva­li­te­ten af sine beslutninger. 

Vær opmærk­som på

Iføl­ge Nemeth er der ingen garan­ti for, at indi­vi­der i en grup­pe vil for­mu­le­re for­skel­li­ge per­spek­ti­ver og sik­re en mang­fol­dig­hed af syns­punk­ter, blot for­di både mænd og kvin­der er repræ­sen­te­ret på linje med folk af for­skel­lig etnisk og reli­gi­øs bag­grund samt for­skel­lig seksu­a­li­tet, uddan­nel­ses­mæs­sig bag­grund eller vel­stand. På den anden side inde­bæ­rer en demo­gra­fisk homo­gen grup­pe ikke auto­ma­tisk, at der så ikke vil være en mang­fol­dig­hed af hold­nin­ger og per­spek­ti­ver blandt del­ta­ger­ne. Nemeth påpe­ger, at der ikke fin­des nogen doku­men­ta­tion for, at en etnisk, reli­gi­øs, kul­tu­rel og anden demo­gra­fisk mang­fol­dig­hed fører til bed­re beslut­nin­ger i en grup­pe. Det er alt­så nød­ven­digt at skel­ne mel­lem dis­sens og diver­si­tet. Iføl­ge Nemeth er det hver­ken den demo­gra­fi­ske mang­fol­dig­hed eller den menings­mæs­si­ge mang­fol­dig­hed som fører til bed­re beslut­nin­ger, men sel­ve det for­hold, at eksi­ste­ren­de per­spek­ti­ver bli­ver aktivt udfor­dret i gruppen. 

Intri­gen

Selv­om omgi­vel­ser­nes ind­fly­del­se på vores hold­nin­ger er stor, og alle grup­per har en ten­dens til at bli­ve sta­digt mere præ­get af kon­sensus og kon­for­mis­me, så er det rent fak­tisk muligt for enkelt­per­so­ner at øve ind­fly­del­se på fler­tal­let. Men det er svært, og selv om folk i nog­le til­fæl­de føler sig over­be­vist af en dis­si­dents posi­tion, giver de sjæl­dent udtryk for den offent­ligt. Det er selv­føl­ge­lig udbredt under et auto­ri­tært regi­me, hvor man kan risi­ke­re fængsels­straf for at erklæ­re sig enig med system­kri­ti­ke­re, men det sker også i demo­kra­ti­er, hvor det soci­a­le pres fra omgi­vel­ser­ne får folk til at hol­de et upo­pu­lært syns­punkt for sig selv, selv om de er ble­vet over­be­vist af en dissident. 

Udover modet til at tur­de stå ale­ne og tro­en på sit syns­punkt kræ­ver det iføl­ge Nemeth først og frem­mest kon­si­stens i den måde, man argu­men­te­rer for sin hold­ning på – hvis man som min­dre­tal skal have en chan­ce for at påvir­ke fler­tal­let. Dis­si­den­ter bli­ver udsat for soci­alt, poli­tisk, psy­ko­lo­gisk og i nog­le til­fæl­de også fysisk pres, ja, nog­le ender med at ofre livet for det, de tror på. De næg­ter at kapi­tu­le­re eller gå på kom­pro­mis, selv­om alle odds er imod dem. Kon­si­stens er en for­ud­sæt­ning for, at et min­dre­tals­syns­punkt skal vin­de gehør og overbevise. 

Nemeth peger på, at man kan lære noget om dis­si­den­ters ind­fly­del­se på omgi­vel­ser­ne og histo­ri­en ved at stu­de­re mar­ty­rer, som er para­te til at gå i fængsel eller i døden for deres over­be­vis­ning. Syd­afri­kas tid­li­ge­re præ­si­dent Nel­son Man­dela er et eksem­pel. Han sad 27 år i fængsel for sin mod­stand mod apart­heid. Apart­heid-regi­met blev afskaf­fet i for­bin­del­se med hans løsla­del­se, og han blev Syd­afri­kas før­ste præ­si­dent under det nye demo­kra­ti. Jesus af Naza­reth er et andet. Hans eksem­pel dan­ne­de udgangs­punkt for en tros­ret­ning, som 2.000 år sene­re sta­dig er ver­dens mest udbred­te religion. 

Iføl­ge Nemeth er det vig­tigt at skel­ne mel­lem det at over­be­vi­se andre om noget og så at ind­gå en afta­le. Hvis man ønsker at ind­gå en afta­le med sine oppo­nen­ter, er det som regel nød­ven­digt at gå på kom­pro­mis med det, man i udgangs­punk­tet mener og ønsker, mens kom­pro­mis­ser er en dår­lig stra­te­gi, hvis målet er at få andre til at ændre hold­ning. Der­for er den enli­ge dis­si­dent sjæl­dent gen­stand for sym­pa­ti, mens det er let at fat­te sym­pa­ti for den kom­pro­mis-vil­li­ge, der får fre­den og for­dra­ge­lig­he­den til at sæn­ke sig over land og by. 

Et eksem­pel

Nemeth anfø­rer film­klas­si­ke­ren Tolv vre­de mænd fra 1957 med Hen­ry Fon­da i hoved­rol­len som et eksem­pel på, hvor­dan en enkelt per­son kan over­be­vi­se elle­ve andre ved at være kon­si­stent – uden at være dog­ma­tisk. Nemeth har stu­de­ret, hvor­dan næv­nin­ge­ting når frem til deres afgø­rel­ser, og det viser sig, at i 90 pct. af alle sager ender jury­en med at fæl­de den dom, som fler­tal­let går ind for ved den før­ste afstem­ning i grup­pen om skylds­spørgs­må­let: skal den ankla­ge­de døm­mes eller frifindes? 

Iføl­ge Nemeth bety­der det nød­ven­dig­vis ikke, at fler­tal­let træf­fer den rig­ti­ge afgø­rel­se. Nej, til­fø­jer hun, det viser, at fler­tal­let i en grup­pe har enorm ind­fly­del­se på vores tan­ker, følel­ser, beslut­nin­ger og vurderinger. 

I Tolv vre­de mænd går det mod­sat. Hen­ry Fon­da stem­mer i før­ste omgang som det ene­ste jury­med­lem imod at døm­me en søn for mor­det på sin far. Det ser ud som en oplagt sag. Der er to øjen­vid­ner, hvoraf den ene selv har set mor­det, mens den anden har set søn­nen flyg­te fra ger­nings­ste­det. Skridt for skridt lyk­kes det imid­ler­tid Fon­da at så tvivl om søn­nens skyld. Han fin­der hul­ler i for­kla­rin­ger og peger på uove­r­ens­stem­mel­ser, og fil­men ender med, at alle tolv næv­nin­ge stem­mer for fri­fin­del­se. Fon­da bli­ver under­vejs udsat for kri­tik, ja, han bli­ver nær­mest lagt for had, men ved at være kon­si­stent, syste­ma­tisk og udog­ma­tisk i sin argu­men­ta­tion får han hele grup­pen til at stem­me for frifindelse.