Men­ne­sket hjer­ne­va­sker med glæ­de sig selv

Kon­sensus føles godt, mens uenig­hed og ube­kvem­me spørgs­mål ofte er for­bun­det med kon­flikt og ube­hag. Der­for det er fri­sten­de at bil­de sig ind, at det beha­ge­li­ge og bekvem­me er det rig­ti­ge, mens det ube­ha­ge­li­ge og ube­kvem­me er for­kert. Iføl­ge Nemeth for­hol­der det sig lige omvendt. Det er sær­lig vig­tigt at være opmærk­som på, for­di alle grup­per har en til­bø­je­lig­hed til over tid at udvik­le kon­sensus og under­tryk­ke dis­sens og afvi­gen­de meninger. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her