Nævn god­ken­der LOUDs nav­ne- og ejerskifte

Fri­heds­bre­vet erfa­rer, at Radio- og tv-næv­net har god­kendt Radio LOUDs ønske om ejer­skif­te og nav­ne­æn­dring.  Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger vil kana­len, der fra janu­ar vil hed­de 24syv, dog sta­dig være under­lagt kra­vet om at sen­de live-time­nyhe­der, lige­som der ikke uden vide­re kan pro­du­ce­res podcast, der ikke sen­des på DAB.  Næv­net fast­hol­der også, at radi­o­ka­na­lens pri­mæ­re mål­grup­pe er de unge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her