Nævn god­ken­der LOUDs nav­ne- og ejerskifte

Fri­heds­bre­vet erfa­rer, at Radio- og tv-næv­net har god­kendt Radio LOUDs ønske om ejer­skif­te og nav­ne­æn­dring.  Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger vil kana­len, der fra janu­ar vil hed­de 24syv, dog sta­dig være under­lagt kra­vet om at sen­de live-time­nyhe­der, lige­som der ikke uden vide­re kan pro­du­ce­res podcast, der ikke sen­des på DAB.  Næv­net fast­hol­der også, at radi­o­ka­na­lens pri­mæ­re mål­grup­pe er de unge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.