Net­a­vi­sen Pio afvi­ser at have for­bin­del­se til Soci­al­de­mo­kra­ti­et: Låner med­ar­bej­der ud til rege­rin­gen under valgkampen

Valg­kam­pen er i gang, og det bety­der – i klima‑, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sens til­fæl­de – at der er brug for for­stærk­nin­ger i pres­se­tea­met. Dan Jør­gen­sen har fun­det en ny pres­se­kon­su­lent i David Gar­by-Holm, der net­op har taget orlov fra sit job som jour­na­list på Net­a­vi­sen Pio for at pas­se sit nye job. Det er ikke før­ste gang, at en jour­na­list skif­ter Pio ud med Soci­al­de­mo­kra­ti­et, men Pio er et erklæ­ret uaf­hæn­gigt medie og har ingen­ting at gøre med Soci­al­de­mo­kra­ti­et, selv­om de er soci­al­de­mo­kra­ter af sind og ser ud til at være i god jord hos par­ti­et. Det for­kla­rer che­fre­dak­tør Niels Jespersen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.