NGO-for­mand bli­ver frem­hæ­vet af medi­er og poli­ti­ke­re som red­nings­mand for udsat­te kvin­der – nu ankla­ger fle­re af dem ham for udnyt­tel­se, trus­ler og kontrol

For­man­den for orga­ni­sa­tio­nen Ny Iden­ti­tet, Nader Ashka­ni, slår sig op på at hjæl­pe udsat­te kvin­der, der er udsat for nega­tiv soci­al kon­trol og æres­re­la­te­re­de for­bry­del­ser. Men nu for­tæl­ler fle­re af de sår­ba­re kvin­der, han skul­le hjæl­pe, til Fri­heds­bre­vet, at de føler sig udnyt­tet af for­man­den, der bru­ges vidt og bredt i medi­er­ne og sam­ar­bej­der med fle­re poli­ti­ke­re. I fle­re til­fæl­de er Fri­heds­bre­vet bekendt med sager, hvor kvin­der ankla­ger ham for græn­se­over­skri­den­de adfærd, udnyt­tel­se og kon­trol. Der­u­d­over har Fri­heds­bre­vet talt med fem kri­se­cen­tre, der ikke læn­ge­re har lyst til at sam­ar­bej­de med Nader Ashka­ni, for­di de føler, at hans til­gang til arbej­det med sår­ba­re, udsat­te kvin­der ikke er fag­ligt for­svar­lig. Nader Ashka­ni kan ikke gen­ken­de kri­tik­ken, der frem­går i artik­len. Han skri­ver i et skrift­ligt svar, at han og orga­ni­sa­tio­nens fri­vil­li­ge igen­nem man­ge år har udø­vet en fan­ta­stisk ind­sats – og at de i øvrigt har et godt og ordent­ligt sam­ar­bej­de med rig­tig man­ge kri­se­cen­tre på landsplan. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her