Niels Frank skri­ver om dra­bet på sin søster – kan det gøres til litteratur?

I dag skal det hand­le om kvin­de­køn­net. Til­fæl­dig­vis er det sådan, at for­fat­te­ren Niels Frank lige har udgi­vet et stort værk om sin søster Elin, der sidst i marts 2021 blev myr­det af sin mand, som hun var ved at bli­ve skilt fra. Man­den skød hen­de for­an par­rets to voks­ne søn­ner. Det er en tragisk histo­rie, der meget pas­sen­de har fået tit­len Fan­den tage dig. Sam­ti­dig har dig­te­ren Harald Voet­mann udgi­vet nog­le vir­ke­ligt spøj­se dig­te betit­let Hetæ­re­bre­ve; de er inspi­re­ret af en ter­rakot­ta-figur af en prosti­tu­e­rets sko fra det 2. århund­re­de. Under ter­rakot­ta­sko­en står der på græsk ”Følg mig”. Så kun­ne kun­den fin­de beske­den og føl­ge i spo­ret på kvin­den. I sine dig­te lader Voet­mann hetæ­ren få ordet. Ende­lig har en af det­te lands mest suveræ­ne for­fat­te­re, nem­lig meget kvin­de­li­ge Ida Jes­sen, udgi­vet en god hånd­fuld essays, der hand­ler om lit­te­ra­tur, om liv og død og kær­lig­hed, men også vis­se ste­der om det med køn­net. Den essay­sam­ling hed­der End­nu en bog jeg aldrig skrev, og den skal vi også gennemstrejfe. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her