Noma og en lang ræk­ke vin­for­hand­le­re boy­kot­ter vin­bon­de efter ano­ny­me anklager


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Efter en serie af ano­ny­me ankla­ger om stal­king og græn­se­over­skri­den­de adfærd mod en pro­mi­nent uden­land­sk vin­bon­de i et essay i kul­tur­ma­ga­si­net Atlas fjer­ner en ræk­ke af Køben­havns vin­ba­rer, for­hand­le­re og restau­ran­ter vin­bon­dens vin fra menukortene.

Fri­heds­bre­vet har talt med fle­re for­hand­le­re om, hvad de base­rer deres beslut­ning på.

Der­for er det vigtigt

Efter Lisa Lind Dun­bar, der har arbej­det fle­re år i restau­ra­tions­bran­chen, begynd­te at dele histo­ri­er om over­greb og gif­tig arbejds­kul­tur i bran­chen, er hen­des Ins­ta­gram-pro­fil iføl­ge hen­de selv ble­vet lagt ned af vid­nes­byrd fra kollegaer.

Man­ge af vid­nes­byr­de­ne har hun delt på soci­a­le medi­er, men sene­st har hun også beskre­vet den pro­ble­ma­ti­ske arbejds­kul­tur i et essay i kul­tur­ma­ga­si­net Atlas den 20. janu­ar i år.

“Der fin­des et sted inde i mig selv, hvor jeg har gemt på alle mine ar og trau­mer fra et arbejds­liv som kvin­de i den dan­ske restau­ra­tions­bran­che,” lød ind­led­nin­gen i essay­et, der har vakt stor opsigt i det dan­ske mediebillede.

I ind­læg­get beskri­ver Lisa Lind Dun­bar en “ekstra­or­di­nært suc­ces­fuld natur­vin­bon­des” græn­se­over­skri­den­de adfærd, der “figu­re­rer som com­mon know­led­ge i branchen”.

Hun næv­ner vin­bon­den i sit essay, for­di beret­nin­ger om den­ne vin­bon­de iføl­ge Lisa Lind Dun­bar går igen og igen, når hen­des føl­ge­re til­sen­der hen­de histo­ri­er om kræn­kel­ser i restaurationsbranchen.

Når fle­re frem­træ­den­de restau­ran­ter og vin­hand­le­re efter­føl­gen­de afbry­der sam­ar­bej­det med vin­bon­den, hvil­ket med stor sand­syn­lig­hed vil påvir­ke hans for­ret­ning, er det vig­tigt at under­sø­ge, hvil­ket grund­lag de base­rer deres beslut­nin­ger på.

Det har vi fun­det ud af 

Fri­heds­bre­vet har været i kon­takt med fle­re pro­mi­nen­te vin­for­hand­le­re og restau­ran­ter, der har fjer­net vin­bon­dens natur­vi­ne fra deres menukort.

Blandt dem er vinbonden.dk, Vin De Tab­le, itsjustwine.dk, Bot­te­ga Bar­lie, Safa­ri og Den Vand­ret­te, men også ver­dens bed­ste restau­rant, Noma, der i mod­sæt­ning til de andre ikke ønsker at kom­men­te­re beslut­nin­gen over­for Frihedsbrevet.

Veró­ni­ca Ros­forth-Aréva­lo, der er manag­ing director hos Den Vand­ret­te, for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at man på restau­ran­ten har fjer­net vine­ne fra menu­kor­tet på grund af eti­ske overvejelser.

“Det var mere en etisk ting, selv­om han ikke er ble­vet sig­tet for noget, hvil­ket også var en stor ting. Alt­så hvor­for er det ikke ble­vet anmeldt?”, spør­ger hun.

“Men på sam­me tid vil vi ger­ne se, hvad der sker, og i mel­lem­ti­den vil vi fjer­ne ham fra menuen.”

Iføl­ge Veró­ni­ca Ros­forth-Aréva­lo er de ikke ble­vet kon­tak­tet af kvin­der med kon­kre­te ople­vel­ser omkring den pågæl­den­de vin­bon­de. Den Vand­ret­te rea­ge­rer på det ind­læg, der er udgi­vet i Atlas Maga­sin, og inter­viewet med Lisa Dun­bar i DR2’s Dead­li­ne den 29. januar.

Veró­ni­ca Ros­forth-Aréva­lo for­tæl­ler, at de var meget over­ra­ske­de på Den Vand­ret­te og ikke kend­te noget til de ryg­ter, der svirrer.

Vinbonden.dk er ejet af Jon Capul. Han har også fjer­net vin­bon­dens vine fra sin hjemmeside.

“Efter jeg hav­de læst histo­ri­en i Atlas, fik jeg bekræf­tet fra andre, hvem det hand­le­de om. Og så synes jeg, at det er almin­de­lig god kuty­me, at man skal kun­ne stå inde for det, man sæl­ger,” siger han til Frihedsbrevet.

“Og det ved jeg ikke, om vi kan med de her vine. Der­for har vi sat ved­kom­men­des vine i skam­me­kro­gen, ind­til der er klar­hed over sagen.”

Restau­ran­ten Bot­te­ga Bar­lie oply­ser, at man har valgt at fjer­ne de pågæl­den­de vine fra menu­kor­tet, og at der er tale om et “poli­tisk standpunkt”.

Safa­ri, en restau­rant på Nør­re­bro i Køben­havn, for­tæl­ler, at man har beslut­tet sig for ikke at ind­kø­be mere vin fra vinbonden.

Det siger hovedpersonerne

Fir­ma­et Ros­forth & Ros­forth er den pri­mæ­re impor­tør i Dan­mark af den omtal­te vin­bon­des vine. Der­for er Ros­forth & Ros­forth også den mest inter­es­san­te aktør at tale med, da de ken­der vin­bon­den bed­re end de andre restau­ran­ter og vin­for­hand­le­re, der har ind­ledt boy­kot­tet mod ham.

Men ejer­ne Sune Ros­forth og Hen­rik Sehe­sted har ikke den sto­re lyst til at tale om sagen.

“Vi er ved at under­sø­ge, hvad der er op og ned, da det er alvor­li­ge ankla­ger. Vi ven­der til­ba­ge, når vi ved mere,” skri­ver Hen­rik Sehe­sted i en e‑mail til Frihedsbrevet.

Noma, Dan­marks mest inter­na­tio­nalt aner­kend­te restau­rant, har hel­ler ikke meget lyst til at tale om vin­bon­den. Noma bekræf­ter dog i en e‑mail, at vin­bon­dens vine er taget af menukortet.

“Vi har ikke mere at til­fø­je til sagen, så vi har ikke mulig­hed for at stil­le op til inter­view,” skri­ver en kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig for restau­ran­ten til Frihedsbrevet.

Fri­heds­bre­vet har for­søgt at kon­tak­te vin­bon­den via e‑mail, sms og opkald, men han er ikke vendt til­ba­ge på vores henvendelser.

Det vil vi sta­dig ger­ne vide

Fri­heds­bre­vet vil natur­lig­vis under­sø­ge, hvad de ano­ny­me ankla­ger består i for at kom­me til bunds i, hvad sagen hand­ler om. For hvor­for boy­kot­te en mand på grund af et essay og ano­ny­me beret­nin­ger på soci­a­le medier?

Har du oplys­nin­ger i sagen om vin­bon­den eller om kræn­kel­ser og græn­se­over­skri­den adfærd i restau­ra­tions­bran­chen? Så kan du kon­tak­te Fri­heds­bre­vet på maya@frihedsbrevet.dk. Alle hen­ven­del­ser vil bli­ve behand­let med stør­ste fortrolighed.