Noma og en lang række vinforhandlere boykotter vinbonde efter anonyme anklager


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

Det korte af det lange

Efter en serie af anonyme anklager om stalk­ing og grænseover­skri­dende adfærd mod en promi­nent uden­land­sk vin­bonde i et essay i kul­tur­ma­gasinet Atlas fjern­er en række af Køben­havns vin­bar­er, forhan­dlere og restau­ran­ter vin­bon­dens vin fra menukortene.

Fri­heds­brevet har talt med flere forhan­dlere om, hvad de baser­er deres beslut­ning på.

Derfor er det vigtigt

Efter Lisa Lind Dun­bar, der har arbe­jdet flere år i restau­ra­tions­branchen, beg­y­n­dte at dele his­to­ri­er om over­greb og giftig arbe­jd­skul­tur i branchen, er hen­des Insta­gram-pro­fil ifølge hende selv blevet lagt ned af vid­nes­byrd fra kollegaer.

Mange af vid­nes­byr­dene har hun delt på sociale medi­er, men sen­est har hun også beskrevet den prob­lema­tiske arbe­jd­skul­tur i et essay i kul­tur­ma­gasinet Atlas den 20. jan­u­ar i år.

“Der find­es et sted inde i mig selv, hvor jeg har gemt på alle mine ar og traumer fra et arbe­jd­sliv som kvin­de i den danske restau­ra­tions­branche,” lød indled­nin­gen i essayet, der har vakt stor opsigt i det danske mediebillede.

I indlægget beskriv­er Lisa Lind Dun­bar en “ekstra­ordinært suc­ces­fuld naturv­in­bon­des” grænseover­skri­dende adfærd, der “fig­ur­erer som com­mon knowl­edge i branchen”.

Hun nævn­er vin­bon­den i sit essay, for­di beretninger om denne vin­bonde ifølge Lisa Lind Dun­bar går igen og igen, når hen­des føl­gere tilsender hende his­to­ri­er om krænkelser i restaurationsbranchen.

Når flere fremtræ­dende restau­ran­ter og vin­han­dlere efter­føl­gende afbry­der samar­be­jdet med vin­bon­den, hvilket med stor sandsyn­lighed vil påvirke hans for­ret­ning, er det vigtigt at under­søge, hvilket grund­lag de baser­er deres beslut­ninger på.

Det har vi fundet ud af 

Fri­heds­brevet har været i kon­takt med flere promi­nente vin­forhan­dlere og restau­ran­ter, der har fjer­net vin­bon­dens naturvine fra deres menukort.

Blandt dem er vinbonden.dk, Vin De Table, itsjustwine.dk, Bot­te­ga Bar­lie, Safari og Den Van­drette, men også ver­dens bed­ste restau­rant, Noma, der i mod­sæt­ning til de andre ikke ønsker at kom­mentere beslut­nin­gen over­for Frihedsbrevet.

Veróni­ca Ros­forth-Aré­va­lo, der er man­ag­ing direc­tor hos Den Van­drette, fortæller til Fri­heds­brevet, at man på restau­ran­ten har fjer­net vinene fra menuko­rtet på grund af etiske overvejelser.

“Det var mere en etisk ting, selvom han ikke er blevet sigtet for noget, hvilket også var en stor ting. Alt­så hvor­for er det ikke blevet anmeldt?”, spørg­er hun.

“Men på samme tid vil vi gerne se, hvad der sker, og i mellemti­den vil vi fjerne ham fra menuen.”

Ifølge Veróni­ca Ros­forth-Aré­va­lo er de ikke blevet kon­tak­tet af kvin­der med konkrete oplevelser omkring den pågældende vin­bonde. Den Van­drette rea­ger­er på det indlæg, der er udgivet i Atlas Mag­a­sin, og inter­viewet med Lisa Dun­bar i DR2’s Dead­line den 29. januar.

Veróni­ca Ros­forth-Aré­va­lo fortæller, at de var meget over­raskede på Den Van­drette og ikke kendte noget til de rygter, der svirrer.

Vinbonden.dk er ejet af Jon Capul. Han har også fjer­net vin­bon­dens vine fra sin hjemmeside.

“Efter jeg havde læst his­to­rien i Atlas, fik jeg bekræftet fra andre, hvem det han­dlede om. Og så synes jeg, at det er almin­delig god kutyme, at man skal kunne stå inde for det, man sæl­ger,” siger han til Frihedsbrevet.

“Og det ved jeg ikke, om vi kan med de her vine. Der­for har vi sat ved­k­om­mendes vine i skam­mekro­gen, indtil der er klarhed over sagen.”

Restau­ran­ten Bot­te­ga Bar­lie opl­yser, at man har val­gt at fjerne de pågældende vine fra menuko­rtet, og at der er tale om et “poli­tisk standpunkt”.

Safari, en restau­rant på Nør­re­bro i Køben­havn, fortæller, at man har beslut­tet sig for ikke at ind­købe mere vin fra vinbonden.

Det siger hovedpersonerne

Fir­maet Ros­forth & Ros­forth er den primære importør i Dan­mark af den omtalte vin­bon­des vine. Der­for er Ros­forth & Ros­forth også den mest inter­es­sante aktør at tale med, da de kender vin­bon­den bedre end de andre restau­ran­ter og vin­forhan­dlere, der har indledt boykot­tet mod ham.

Men ejerne Sune Ros­forth og Hen­rik Sehest­ed har ikke den store lyst til at tale om sagen.

“Vi er ved at under­søge, hvad der er op og ned, da det er alvorlige anklager. Vi vender tilbage, når vi ved mere,” skriv­er Hen­rik Sehest­ed i en e‑mail til Frihedsbrevet.

Noma, Dan­marks mest inter­na­tion­alt anerk­endte restau­rant, har heller ikke meget lyst til at tale om vin­bon­den. Noma bekræfter dog i en e‑mail, at vin­bon­dens vine er taget af menukortet.

“Vi har ikke mere at til­fø­je til sagen, så vi har ikke mulighed for at stille op til inter­view,” skriv­er en kom­mu­nika­tion­sans­varlig for restau­ran­ten til Frihedsbrevet.

Fri­heds­brevet har forsøgt at kon­tak­te vin­bon­den via e‑mail, sms og opkald, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Det vil vi stadig gerne vide

Fri­heds­brevet vil naturligvis under­søge, hvad de anonyme anklager består i for at komme til bunds i, hvad sagen han­dler om. For hvor­for boykotte en mand på grund af et essay og anonyme beretninger på sociale medier?

Har du oplysninger i sagen om vin­bon­den eller om krænkelser og grænseover­skri­den adfærd i restau­ra­tions­branchen? Så kan du kon­tak­te Fri­heds­brevet på maya@frihedsbrevet.dk. Alle hen­ven­delser vil blive behan­dlet med største fortrolighed.