Nor­dens føl­som­me film­kon­ge har gjort det igen

Skul­le jeg med pisto­len for pan­den udpe­ge fem film, der bare gør det for mig, vil­le Oslo 31. august kla­re cut­tet. Der­for har jeg i den­ne uges Fri Kri­tik selv­føl­ge­lig kig­get nær­me­re på Joa­chim Tri­ers nye­ste film, Ver­dens vær­ste men­ne­ske, der et helt år efter ver­denspre­mi­e­ren i Can­nes nu ende­lig er kom­met på dan­ske hæn­der. Og så træ­der jeg var­somt ind på livet af Chri­sti­an Taf­d­rup og hans pro­vo-gyser Spe­ak No Evil, der toner frem som nyheds­ti­tel på diver­se digi­ta­le film­hyl­der. Skal jeg hæl­des i jord­hul­let med liv­lø­se dan­ske anmel­der­krop­pe, eller kla­rer jeg mosten? Og hvad er det over­ho­ve­det for en most? Få sva­ret i anden del af nyheds­bre­vet her. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.