Ny kon­flikt mel­lem Fre­de­rik Vad og bag­lan­det: “Soci­al­de­mo­kra­ti­et risi­ke­rer at miste fler­tal i fle­re kommuner”

Tals­per­son for bag­lands­op­rø­ret i Soci­al­de­mo­kra­ti­et, Musa Kekec, for­tæl­ler nu i Fri­heds­bre­vets podcast Sofies Valg, hvad der blev sagt under et kaf­fe­mø­de med udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­ord­fø­rer Fre­de­rik Vad og bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tesfaye. 

Han påstår blandt andet, at Vad har for­stå­et, at det frem­over skal være slut med gene­ra­li­se­rin­ger i udlændingedebatten. 

Iføl­ge Kekec er pro­test­grup­pen mod udmel­din­ger­ne fra Chri­sti­ans­borg vok­set til tæt på 100, 

og Soci­al­de­mo­kra­ti­et risi­ke­rer at miste fler­tal i fle­re kom­mu­ner, hvis ikke kon­flik­ten bli­ver løst, påstår han. 

“Jeg tror, at Fre­de­rik Vad har fået en bed­re for­stå­el­se af, hvor­dan hans bud­ska­ber er ble­vet mod­ta­get, og det har han taget til sig,” siger Musa Kekec om kaffemødet. 

Fre­de­rik Vad kan ikke stå inde for udlæg­nin­gen af mødet, og han afvi­ser at refe­re­re fra inter­ne møder. Han fast­slår, at mødet ikke har givet anled­ning til at ændre tid­li­ge­re udtalelser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her