Ny kri­tik af techam­bas­sa­dø­ren: “Syl­tet ind i lob­byi­ster og andre folk, der er i lom­men på big tech”

Fri­heds­bre­vet har tid­li­ge­re for­talt, hvor­dan eks­per­ter har kri­ti­se­ret, at techam­bas­sa­den lig­ger i Cali­for­ni­en, når de poli­ti­ske pro­ces­ser fore­går i Was­hin­g­ton D.C. Men både uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofod og kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen fast­hol­der, at techam­bas­sa­dø­ren er pen­ge­ne værd, da ved­kom­men­de møder såkald­te “glo­ba­le front­lø­be­re” i Sili­con Val­ley. Fri­heds­bre­vet har der­for under­søgt, hvem det egent­lig er, som den dan­ske techam­bas­sa­dør mæn­ger sig med. Den bro­ge­de flok inde­hol­der alt fra rig­mænd, repræ­sen­tan­ter fra ngo’er og non pro­fit-orga­ni­sa­tio­ner til poli­ti­ke­re. Og des­u­den arbej­der de fle­ste af dem i Was­hin­g­ton D.C.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.