Ny møgs­ag sen­der Jon Step­hen­sen på fem måne­ders “selv­be­talt orlov” – side­lø­ben­de optje­ner han dog sta­dig folketingsløn

Det skal ikke “lig­ge skat­tey­der­ne til last”, at Mode­ra­ter­nes stormom­bru­ste kul­tu­r­ord­fø­rer Jon Step­hen­sen tager orlov fra sit fol­ke­tings­ar­bej­de i kølvan­det på en peri­o­de med fle­re dår­li­ge per­sonsa­ger. Sådan lyder det fra par­ti­for­mand og lan­dets uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen tirs­dag aften. Helt gra­tis bli­ver Jon Step­hen­sens selv­be­tal­te orlov dog ikke for dan­ske skat­tey­de­re. For selv­om Mode­ra­ter­nes kul­tu­r­ord­fø­rer ikke får løn i de måne­der, han nu går på pri­vat orlov, optje­ner han fort­sat fol­ke­tings­ef­ter­ve­der­lag, mens han er væk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her