Nye doku­men­ter i grøn­land­sk skan­da­lesag: Kom­mu­ne ankla­ger dan­ske råd­gi­ve­re for at sco­re mil­li­o­ner på fik­tivt arbejde

Et kon­su­lent­sel­skab ejet af to dan­ske byg­ge­rå­d­gi­ve­re spil­ler en cen­tral rol­le i en spek­taku­lær skan­da­lesag i Grøn­land. Nuuk-kom­mu­nen Ser­mer­sooq beskyl­der nem­lig virk­som­he­den PJ Mana­ge­ment for at fak­tu­re­re kom­mu­ne­kas­sen for mil­li­o­ner af kro­ner uden at have leve­ret nog­le næv­ne­vær­di­ge ydel­ser. Fri­heds­bre­vets har fået aktind­sigt i kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem Ser­mer­sooq Kom­mu­ne og PJ Mana­ge­ment og kan nu skri­ve end­nu et kapi­tel i en spek­taku­lær sag fra Nuuk, der ender med at koste kom­mu­ne­kas­sen millioner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her