Nye Rwan­da-doku­men­ter afslø­rer advars­ler om rek­rut­te­ring til milit­ser og drab – nu skal mini­ster for­kla­re sig

Nu afslø­rer en ræk­ke inter­ne doku­men­ter fra Stor­bri­tan­ni­en – som også ønsker at sen­de asylan­sø­ge­re til Rwan­da – at det bri­ti­ske embeds­værk i kraf­ti­ge ven­din­ger har adva­ret om at sen­de asylan­sø­ge­re til lan­det, samt at rege­rin­gen i Rwan­da har haft bekym­rin­ger om “lega­li­te­ten” af den bri­ti­ske asyl­plan efter dis­kus­sio­ner med den dan­ske rege­ring. Doku­men­ter­ne, som Fri­heds­bre­vet har fået ind­sigt i, viser, at bri­ti­ske embeds­mænd, diplo­ma­ter og eks­per­ter gang på gang adva­re­de den bri­ti­ske rege­ring om pla­ner­ne og Rwan­das kri­tisab­le for­hold til men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Det frem­hæ­ves blandt andet, at lan­det menes at have rek­rut­te­ret flygt­nin­ge til milit­ser, som har del­ta­get i blo­di­ge kon­flik­ter. Iføl­ge eks­per­ter sår oplys­nin­ger­ne tvivl om, hvor­vidt det er muligt for Dan­mark at lave en afta­le, der ikke er i strid med menneskerettighederne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.