Nye tal afslø­rer: Met­te Fre­de­rik­sens ynd­lings­fa­brik koster sam­fun­det milliarder


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Aal­borg Port­land koste­de det dan­ske sam­fund 2,3 mil­li­ar­der kro­ner i 2021. 

Det viser nye tal fra det Euro­pæ­i­ske Mil­jøa­gen­tur, som Fri­heds­bre­vet har fået adgang til som en del af et sam­ar­bej­de med det euro­pæ­i­ske jour­na­list­net­værk CORRECTIV.Europe.

Tal­le­ne er opgjort i, hvor man­ge der bli­ver syge, dør for tid­ligt, belast­nin­ger på sund­heds­væ­se­net og mil­jøska­der som føl­ge af Aal­borg Port­lands luftforurening. 

Aal­borg Port­land vur­de­rer mod­sat, at de bidrog med 831 mil­li­o­ner kro­ner til det dan­ske sam­fund i 2021, et bidrag væsent­lig min­dre end omkostningerne. 

Hele histo­ri­en

“Jeg kom­mer til at hæg­te mig fast på Port­land, før nogen får lov til at luk­ke det,” sag­de stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) i en tale på Dansk Indu­stris års­mø­de i 2018. 

Året efter gen­tog hun sit for­svar for cement­fa­brik­ken i et inter­view med Bør­sen.

”Vi kom­mer ikke til at luk­ke Aal­borg Port­land. Det siger jeg ikke kun, for­di jeg er aal­bor­gen­ser og vok­set op med Aal­borg Port­land. Vi er en stolt indu­stri­na­tion,” for­tal­te hun. 

Met­te Fre­de­rik­sens kær­lig­hed til cement­gi­gan­ten er inter­es­sant set i lyset af de nye tal fra Euro­pe­an Environ­ment Agen­cy (EEA), der viser, at Aal­borg Port­land koste­de det dan­ske sam­fund 2,3 mil­li­ar­der kro­ner i 2021, og det tal er væsent­ligt høje­re end den gevinst, cement­fa­brik­ken selv vur­de­rer, at de til­før­te Dan­mark det sam­me år, som lå på 831 mil­li­o­ner kroner. 

Tal­le­ne fra EEA er opgjort i antal­let af men­ne­sker, der bli­ver syge, dør for tid­ligt, belast­nin­ger på sund­heds­væ­se­net eller ska­der på miljøet. 

Euro­pe­an Environ­men­tal Agen­cy, også kal­det Det Euro­pæ­i­ske Mil­jøa­gen­tur på dansk, har til opga­ve at ind­sam­le, bear­bej­de og for­mid­le mil­jøop­lys­nin­ger fra med­lem­slan­de­ne i EU. 

Fri­heds­bre­vet har fået adgang til tal­le­ne gen­nem et sam­ar­bej­de mel­lem det euro­pæ­i­ske jour­na­list­net­værk CORRECTIV.Europe og Fri­heds­bre­vet. Tal­le­ne opgør, hvor meget spe­ci­fik­ke indu­stri­fa­ci­li­te­ters udled­ning koster sam­fun­det i de pågæl­den­de lande. 

I Dan­mark koste­de indu­stri­el­le luft­foru­re­nin­ger sam­fun­det næsten 11,7 mil­li­ar­der kro­ner i 2021. Med deres 2,3 mil­li­ar­der kro­ner står Aal­borg Port­land for hele 20 pro­cent af den regning. 

Rabat til en underskudsforretning

I 2022 beslut­te­de den soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­ring og en ræk­ke afta­le­par­ti­er sig for at give Aal­borg Port­land og de øvri­ge top­ud­le­de­re i Dan­mark rabat på den CO2-afgift, man ellers lag­de på indu­stri­en, som træ­der i kraft i 2025. 

En rabat, der foræ­rer Aal­borg Port­land en bespa­rel­se på 455 mil­li­o­ner kro­ner årligt fra 2025 til 2030, kun­ne DR for­tæl­le. Det er til trods for at Aal­borg Port­land i 2021 hav­de et over­skud på 346 mil­li­o­ner kro­ner i Dan­mark og 1,1 mil­li­ar­der på verdensplan. 

Man gav CO2-rabat­ten, to måne­der efter at Met­te Fre­de­rik­sen selv hav­de været ude med et kamp­skrift af en kro­nik i Poli­ti­ken og erklæ­re, at hun ikke læn­ge­re var rød før grøn. 

Den­gang kald­te Enheds­li­stens Peder Hvel­plund rabat­ten for “pløk ånds­svag” over for Dan­marks Radio, og rabat­ten fik fle­re poli­ti­ke­re og medi­er til at spør­ge, om Met­te Fre­de­rik­sen eller Soci­al­de­mo­kra­ti­et hav­de fået støt­te af Aal­borg Port­land i for­bin­del­se med valg­kam­pen i 2019, men det næg­te­de Met­te Fre­de­rik­sen at sva­re på. 

I ste­det fik fle­re medi­er, her­i­blandt Fri­heds­bre­vet, Aal­borg Port­land til at sva­re. De sva­re­de den­gang, at man i for­bin­del­se med valg­kam­pen i 2019 hav­de givet pen­ge til en ræk­ke par­ti­er, her­un­der også Soci­al­de­mo­kra­ti­et, men at man ikke gav gene­rel partistøtte. 

Fri­heds­bre­vet har igen spurgt Aal­borg Port­land, om der er pen­ge mel­lem dem og Soci­al­de­mo­kra­ti­et – om de gav dem pen­ge i for­bin­del­se med valg­kam­pen i 2022, eller om de giver gene­rel par­ti­støt­te. Men det ønsker Aal­borg Port­land ikke læn­ge­re at kom­men­te­re på, og de vil ikke sva­re på hvorfor. 

Skræm­men­de tal

Enheds­li­sten har fra begyn­del­sen været imod CO2-rabat­ten til Aal­borg Port­land og andre sto­re udle­de­re, hvor­for de stod uden for afta­len om den grøn­ne skat­tere­form til­ba­ge i 2022. 

Deres poli­ti­ske ord­fø­rer, Pel­le Drag­sted, mener, at de nye tal bør give anled­ning til, at afta­le­par­ti­er­ne over­ve­jer rabat­ten en ekstra gang. 

“Jeg synes abso­lut, at de her tal giver anled­ning til, at de par­ti­er, som var med i afta­len om CO2-afgift, bør rej­se et spørgs­mål til for­ligskred­sen om det her,” siger han til Frihedsbrevet. 

Ord­fø­re­ren kal­der det skræm­men­de, at der er men­ne­sker, der kan dø for tid­ligt af Aal­borg Port­lands udled­ning. Han poin­te­r­er dog, at det især er de sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, der er inter­es­san­te, når det kom­mer til Aal­borg Portland. 

“Når vi taler om Aal­borg Port­land, så er argu­men­tet som regel, at vi ikke må regu­le­re dem for meget, for­di de til­fø­rer sam­fun­det vær­di. Men hvis man gør reg­ne­styk­ket op, og de nega­ti­ve til­fø­jel­ser til sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en er stør­re end de posi­ti­ve, så bør det føre til, at de her virk­som­he­der skal regu­le­res ander­le­des. Det er nog­le vir­ke­lig vil­de tal, der vir­ke­lig skal sæt­te gang i nog­le over­vej­el­ser,“ for­tæl­ler Pel­le Drag­sted til Frihedsbrevet. 

Hvad siger rege­rin­gen og Aal­borg Port­land til de nye tal?

Gene­relt har argu­men­tet for Aal­borg Port­land været, at de giver et vig­tigt bidrag til den dan­ske økonomi. 

Da man gav CO2-rabat­ten til Aal­borg Port­land til­ba­ge i 2022, fik det den davæ­ren­de for­mand for Frie Grøn­ne, Sikan­dar Sid­dique, til at stil­le en ræk­ke kri­ti­ske spørgs­mål til stats­mi­ni­ste­ren under en spørgetime. 

Det fik Met­te Fre­de­rik­sen til højt at udbry­de i Fol­ke­tings­sa­len:

“Hvem tror du beta­ler for kræft­be­hand­lin­gen i det her land? Og de anbrag­te børn?” 

Soci­al­de­mo­kra­tiets davæ­ren­de og nuvæ­ren­de skat­te­o­rd­fø­rer, Anders Kron­borg, kom den­gang med sam­me argu­ment. Til DR sag­de han: 

“Det er rig­tigt, at der er en lil­le rabat for en virk­som­hed som Aal­borg Port­land. Men i og med, at de udle­der meget CO2, kom­mer de også til at beta­le en stor reg­ning i for­hold til den grøn­ne skat­tere­form. Og sam­let set bidra­ger de fak­tisk rig­tig meget.” 

Fri­heds­bre­vet har der­for bedt Stats­mi­ni­ste­ri­et om et inter­view med Met­te Fre­de­rik­sen eller en rele­vant repræ­sen­tant for Socialdemokratiet. 

Vi har blandt andet spurgt om, hvad de gode argu­men­ter for rabat­ten er nu, set i lyset af de nye tal, der viser, at de bidra­ger med langt min­dre, end de koster os. Vi har også spurgt om, hvor meget kræft­be­hand­ling Met­te Fre­de­rik­sen tror, at man kun­ne have fået, hvis man ikke hav­de givet CO2-rabat­ten, og om de nye tal giver anled­ning til at genover­ve­je den. 

Stats­mi­ni­ste­ri­et hen­vi­ser dog i ste­det til Skat­te­mi­ni­ste­ri­et og vil ikke sva­re på Fri­heds­bre­vets spørgs­mål eller på vores anmod­ning om interview. 

Fri­heds­bre­vet har der­for stil­let de sam­me spørgs­mål til Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. De sva­rer ikke på vores kon­kre­te spørgs­mål, men i et skrift­ligt svar fra skat­te­mi­ni­ster Jep­pe Bruus lyder det: 

“Rege­rin­gen ønsker at redu­ce­re kli­ma­be­last­nin­gen fra indu­stri­en, uden at arbejds­plad­ser­ne flyt­ter til udlan­det sam­men med CO2-uds­lip­pet. Rege­rin­gen og afta­le­par­ti­er­ne har der­for en klar for­vent­ning om, at også virk­som­he­der med en redu­ce­ret afgift leve­rer mar­kan­te reduk­tio­ner frem mod 2030. I det lys er det posi­tivt, at Aal­borg Port­land har for­plig­tet sig til at redu­ce­re sin udled­ning med mini­mum 660.000 tons inden 2030 og i for­å­ret 2024 har oplyst, at virk­som­he­den på to år har sæn­ket udled­nin­gen med over 500.000 tons.” 

Fri­heds­bre­vet har også spurgt Aal­borg Port­land, om de vil­le have råd til at beta­le den ful­de CO2-afgift, og om de vur­de­rer, at det er rime­ligt, at de koster det dan­ske sam­fund så meget mere, end de bidra­ger med. Aal­borg Port­land har hel­ler ikke sva­ret på Fri­heds­bre­vets kon­kre­te spørgs­mål, men de har sendt et skrift­ligt svar, der lyder: 

”Aal­borg Port­land pro­du­ce­rer et pro­dukt, der er uund­vær­ligt i moder­ne byg­ge­ri, her­un­der bro­er, hospi­tals­byg­nin­ger, vind­møl­le­fun­da­men­ter og meget mere. Sam­ti­dig tyder intet på, at beho­vet for cement vil bli­ve min­dre i frem­ti­den. Aal­borg Port­land har de sene­ste to år redu­ce­ret sin CO2-udled­ning med 24 %, og vi føl­ger der­med vores 2030-road­map, hvor målet er at udle­de mak­si­malt 600.000 tons CO2 i 2030, hvil­ket vil bety­de, at Aal­borg Port­land vil pro­du­ce­re cement med et af ver­dens lave­ste klimaaftryk.” 

En sort industri 

Når det gæl­der det ambi­tiø­se 70 pro­cent-mål for 2030, ser det udfor­dren­de ud. På nuvæ­ren­de tids­punkt peger det på en reduk­tion på 63,1 pro­cent, hvil­ket bety­der, at Dan­mark mang­ler 5,4 mil­li­o­ner tons CO2 for at nå målet. 

Trans­port, land­brug og tung indu­stri bærer et stort ansvar for at få Dan­marks CO2-udled­ning ned. Man­ge indu­stri­er arbej­der også hårdt med at redu­ce­re deres udled­nin­ger og har taget bety­de­li­ge skridt i den rig­ti­ge ret­ning siden 1990. 

Men det er ikke alle indu­stri­er, der kan klap­pe sig selv på skul­de­ren. Data fra Dan­marks Sta­ti­stik viser, at de fle­ste indu­stri­er kraf­tigt har redu­ce­ret deres CO2-udled­nin­ger i peri­o­den 1990–2021 med und­ta­gel­se af én. Plast‑, glas- og beto­nin­du­stri­en har mod­sat udledt næsten 20 pro­cent mere i 2021, end de gjor­de i 1990. 

Aal­borg Port­lands udled­nin­ger er ste­get med 40 pro­cent i peri­o­den 2010–2022

I en pres­se­med­del­el­se i marts i år skrev Aal­borg Port­land, at de har redu­ce­ret deres CO2-udled­nin­ger i 2023 med mere end 500.000 ton sam­men­lig­net med 2021, og at de er “godt på vej til at ind­fri sit mål om at redu­ce­re sin 2021-udled­ning med 73 pro­cent inden 2030”. 

Men det er dog værd at bemær­ke, at Aal­borg Port­land i pres­se­med­del­el­sen valg­te at bru­ge 2021 som refe­ren­ce­år for sin CO2-reduktion. 

Siden 2017 har deres udled­nin­ger nem­lig lig­get sta­bilt højt sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år. I 2020 var de fak­tisk aller­hø­jest med hele 2,34 mil­li­o­ner tons CO2. Til sam­men­lig­ning anslår Con­ci­to, at CO2-udled­nin­gen fra hele den dan­ske luft­fart­sin­du­stri i 2019 var cir­ka 3 mil­li­o­ner tons. 

Mel­lem 2015 og 2017 steg Aal­borg Port­lands CO2-udled­ning med omtrent 500.000 tons. Selv­om der er sket frem­gang, for­di de har redu­ce­ret deres udled­ning med 500.000 tons mel­lem 2021 og 2023, bety­der det dog, at de blot er til­ba­ge på niveau­et fra 2014. 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Aal­borg Port­land, om det er bevist, at de bru­ger 2021 som refe­ren­ce­år, og hvor­for de ikke næv­ner i pres­se­med­del­el­sen, at deres udled­nin­ger fak­tisk er ste­get siden 2010. 

Aal­borg Port­land har ikke sva­ret på vores kon­kre­te spørgs­mål. De har i ste­det sendt et gene­relt skrift­ligt svar, der kan læses læn­ge­re oppe i artiklen.