Nyt om bal­let­koreo­gra­fens mysti­ske død

En insi­der fra bal­let­ver­de­nen føjer nyt til myste­ri­et om den bri­ti­ske bal­let­koreo­graf Liam Scar­lett, der i for­å­ret begik selv­mord. Han blev erklæ­ret død sam­me dag, som Det Kgl. Tea­ter send­te en pres­se­med­del­el­se ud om, at Scar­lett var ble­vet fyret efter sager om kræn­ken­de adfærd. Nu for­tæl­ler den bri­ti­ske bal­let­dan­ser og for­fat­ter Luke Jen­nings om Liam Scar­letts opvækst i et strengt disci­pli­ne­ret og tavst bal­let­mil­jø. Der er brug for et opgør med kul­tu­ren, siger Jen­nings, der også lan­ger ud efter Det Kgl. Tea­ters age­ren i sagen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.