Nyt om bal­let­koreo­gra­fens mysti­ske død

En insi­der fra bal­let­ver­de­nen føjer nyt til myste­ri­et om den bri­ti­ske bal­let­koreo­graf Liam Scar­lett, der i for­å­ret begik selv­mord. Han blev erklæ­ret død sam­me dag, som Det Kgl. Tea­ter send­te en pres­se­med­del­el­se ud om, at Scar­lett var ble­vet fyret efter sager om kræn­ken­de adfærd. Nu for­tæl­ler den bri­ti­ske bal­let­dan­ser og for­fat­ter Luke Jen­nings om Liam Scar­letts opvækst i et strengt disci­pli­ne­ret og tavst bal­let­mil­jø. Der er brug for et opgør med kul­tu­ren, siger Jen­nings, der også lan­ger ud efter Det Kgl. Tea­ters age­ren i sagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her