OBERRA: Et hyg­ge­ligt che­ap eat i Nør­re­bros urba­ne restaurant-ørken

Vi har igen for­brudt os mod anmel­der­reg­ler­ne og spist et sted, der net­op er åbnet – Ober­ra, der har pla­ce­ret sig på den ind­til nu restau­rant­lø­se Skjolds Plads. Vores besøg bød på dej­li­ge ret­ter, enkel­te svip­se­re og et sødt per­so­na­le – det var til­trængt! Hvor vi i sid­ste uge befandt os i noget, der vel kan beteg­nes som et restau­rant­mek­ka i områ­det omkring Eng­ha­ve- og Litau­ens Plads, er vi dagens nyheds­brev hav­net i, hvad der ind­til nu har været en urban ørken (rent restau­rant­mæs­sigt) midt i Køben­havn – nem­lig områ­det omkring Skjolds Plads på Nørrebro. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her