OBERRA: Et hyg­ge­ligt che­ap eat i Nør­re­bros urba­ne restaurant-ørken

Vi har igen for­brudt os mod anmel­der­reg­ler­ne og spist et sted, der net­op er åbnet – Ober­ra, der har pla­ce­ret sig på den ind­til nu restau­rant­lø­se Skjolds Plads. Vores besøg bød på dej­li­ge ret­ter, enkel­te svip­se­re og et sødt per­so­na­le – det var til­trængt! Hvor vi i sid­ste uge befandt os i noget, der vel kan beteg­nes som et restau­rant­mek­ka i områ­det omkring Eng­ha­ve- og Litau­ens Plads, er vi dagens nyheds­brev hav­net i, hvad der ind­til nu har været en urban ørken (rent restau­rant­mæs­sigt) midt i Køben­havn – nem­lig områ­det omkring Skjolds Plads på Nørrebro. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.