Øko­nom: Sådan blev Dan­mark et rigt land

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med øko­nom og virk­som­heds­hi­sto­ri­ker Ste­fan Kir­ke­gaard Sløk Mad­sen, som er aktu­el med en bog om dansk kapi­ta­lis­mes histo­rie. Vi tal­te om, hvad kapi­ta­lis­me er, hvor­dan den kom til Dan­mark, hvor­dan Dan­mark blev rigt, om der fin­des en sam­men­hæng mel­lem øko­no­misk vækst og demo­kra­ti, om den mest udbred­te mis­for­stå­el­se om dansk øko­no­mi, om hvad kapi­ta­li­sti­ske øko­no­mi­er har til fæl­les, og om hvor­for kapi­ta­lis­me er et mis­vi­sen­de ord at bru­ge om det, man nor­malt for­står ved en kapi­ta­li­stisk økonomi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her