Offi­ci­elt: Radio- og tv-næv­net træk­ker stik­ket på dansk­top-radio efter pædo­fi­liskan­da­le og kræ­ver fuld til­ba­ge­be­ta­ling at skattekroner

Radio- og tv-næv­net har truf­fet afgø­rel­se om at luk­ke den stats­støt­te­de dansk­top-radio Skær­bæk Nær­ra­dio. I sam­me omgang udste­der næv­net et fuldt til­ba­ge­be­ta­lings­krav af drift­stilskud­det, der i løbet af de sene­ste fire år er løbet op i godt 545.000 kro­ner. Det frem­går af en ny afgø­rel­se på Slots- og Kul­tursty­rel­sens hjem­mesi­de. For nylig kun­ne Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at den søn­derjy­ske lokal­ra­dio hav­de fået besked om at luk­ke, for­di de ikke hav­de for­talt, at en af radio­ens stif­te­re var ble­vet dømt for pædo­fi­li og lige nu sid­der i fængsel. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.