Olie­gi­gant behol­der hjæl­pe­pak­ke på 100 mil­li­o­ner efter kanonoverskud

The JS Ineon Insight ship carrying the first shipment of shale gas from the United States arrives to dock at Grangemouth in Scotland on September 27, 2016. The carrier, transporting 27, 500 cubic metres of ethane, was given a traditional Scottish welcome, passing under the Forth's iconic 19th century steel rail bridge as a lone bagpiper played from the ship. A £2 billion (2.3 billion euros, $2.6 billion) investment by Ineos, the world's third largest chemical company, will create a "virtual pipeline" with eight tankers transporting regular shipments across the Atlantic to Britain and Norway. Andy Buchanan / AFP

Sid­ste år var et rig­tigt godt år for den mul­ti­na­tio­na­le virk­som­hed Ineos. I den dan­ske afde­ling, der over­tog Ørsteds olie­pro­duk­tion i Nord­s­ø­en, lød over­skud­det på 1,6 mil­li­ar­der kro­ner. Det over­skud er især båret af høje­re ener­gi­pri­ser, som man­ge dan­ske­re har kun­net mær­ke, når eksem­pel­vis bilen skal tan­kes. Der­med over­sti­ger over­skud­det også sid­ste års under­skud på 250 mil­li­o­ner kro­ner betrag­te­ligt. Sam­me virk­som­hed, som nu tje­ner mil­li­ar­der på inf­la­tio­nen i ener­gi­pri­ser­ne, modt­og året før tæt på 100 mil­li­o­ner dan­ske skat­te­kro­ner i hjæl­pe­pak­ke. Men selv­om tider­ne nu er vendt, og pen­ge­ne fos­ser i kas­sen, så væl­ger sel­ska­bet at behol­de pen­ge­ne fra hjælpepakken. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.