Oligark: Flyt Ruslands hoved­stad til Sibirien

Det føles som en tidsal­der eller to siden. I efter­å­ret 1994 kryd­se­de jeg med en lil­le pas­sa­ger­båd flo­den Amur, som udgør græn­sen mel­lem Rusland og Kina i det nor­døst­li­ge Asi­en. Her­fra er afstan­den til Moskva nogen­lun­de den sam­me som fra Køben­havn til New York. På hav­ne­pro­me­na­den på den rus­si­ske side af flo­den var et film­hold i færd med at opta­ge den før­ste rus­sisk-kine­si­ske spil­le­film, siden for­mand Maos kul­tur­re­vo­lu­tion i 1960’erne, en dra­ma­tisk for­vær­ring af for­hol­det mel­lem Moskva og Bei­jing og væb­ne­de sam­men­stød mel­lem den kine­si­ske og sov­je­ti­ske hær om Damanskij, en lil­le ø i en biflod til Amur. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her