Omfan­get af ulov­lig aflyt­ning i fængs­ler­ne er reelt ukendt: Kri­mi­nal­forsor­gen ved slet ikke, hvad de har undersøgt

Sagen om de ulov­ligt opta­ge­de og aflyt­te­de tele­fon­sam­ta­ler mel­lem advo­ka­ter og ind­sat­te i lan­dets fængs­ler kan poten­ti­elt vok­se bety­de­ligt i omfang. For selv­om den opsigtsvæk­ken­de prak­sis kan have stå­et på så langt til­ba­ge som til 2016, så ved Kri­mi­nal­forsor­gen reelt ikke, om der er ble­vet opta­get og aflyt­tet tele­fon­sam­ta­ler før sep­tem­ber 2021. Det viser en gen­nem­gang af myn­dig­he­der­nes egen rede­gø­rel­se om sagen, som Fri­heds­bre­vet har lavet, og Kri­mi­nal­forsor­gen bekræf­ter selv, at det er tilfældet 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her