Omfan­get af ulov­lig aflyt­ning i fængs­ler­ne er reelt ukendt: Kri­mi­nal­forsor­gen ved slet ikke, hvad de har undersøgt

Sagen om de ulov­ligt opta­ge­de og aflyt­te­de tele­fon­sam­ta­ler mel­lem advo­ka­ter og ind­sat­te i lan­dets fængs­ler kan poten­ti­elt vok­se bety­de­ligt i omfang. For selv­om den opsigtsvæk­ken­de prak­sis kan have stå­et på så langt til­ba­ge som til 2016, så ved Kri­mi­nal­forsor­gen reelt ikke, om der er ble­vet opta­get og aflyt­tet tele­fon­sam­ta­ler før sep­tem­ber 2021. Det viser en gen­nem­gang af myn­dig­he­der­nes egen rede­gø­rel­se om sagen, som Fri­heds­bre­vet har lavet, og Kri­mi­nal­forsor­gen bekræf­ter selv, at det er tilfældet 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.