Over­våg­ning og grams

Jeg har nævnt det før her i Fri Kri­tik, men den er tyde­lig­vis ikke sådan at bli­ve fær­dig med: Under cor­o­na-ned­luk­nin­ger­ne begynd­te vi igen at læse Geor­ge Orwells popu­læ­re klas­si­ker, 1984. Lige­som der for­re­sten var en lil­le grup­pe magt­kri­ti­ske men­ne­sker, der begynd­te at udgi­ve Fri­heds­bre­vet! Også den ame­ri­kan­ske histo­ri­ker, akti­vist og for­fat­ter Rebec­ca Sol­nit gen­læ­ste Orwell i 2020, hvor­ef­ter – eller var det sna­re­re imens? – hun skrev Orwells roser, som udkom før­ste gang i 2021 og nu fore­lig­ger i dansk over­sæt­tel­se; en både vild og ekvi­li­bri­stisk essay­bog om sam­spil­let mel­lem poli­tik, krig, kunst, skøn­hed og glæ­de, som vi skal høre mere om i den­ne uges Fri Kritik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her