P3 Guld set fra et jour­na­li­stisk war room

Fri­heds­bre­vet kan ikke med selvsik­ker­hed skri­ve, at vi var til ste­de til P3 Guld, som det ellers var plan­lagt tirs­dag aften i for­bin­del­se med opta­gel­ser­ne til det sto­re show, der sen­des den kom­men­de lør­dag.  Alle udsend­te jour­na­li­ster måt­te nem­lig ople­ve showet på en tv-skærm fra et aflåst møde­lo­ka­le under salen, hvor­for de kon­kre­te beskri­vel­ser i den­ne repor­ta­ge er base­ret på fle­re for­skel­li­ge kil­der, der fik lov at være med. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.