På et væl­ger­mø­de i Taa­strup tal­te Sikan­dar Sid­dique uaf­brudt i 24 minut­ter: Ikke én gang nævn­te han klimaet

Frie Grønnemed Sikandar Siddique og Susanne Zimmer holder sommerpressemøde i Bibliotekshaven i København tirsdag den 30. august 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Vi befin­der os i en selv­mor­de­risk kamp med natu­ren, som kan sen­de civi­li­sa­tio­nen ud over afgrun­den, hvis ikke vi hand­ler nu. Kli­ma­et accep­te­rer ikke kom­pro­mi­ser. Sta­tus quo er ingen løs­ning. De mør­ke prog­no­ser stam­mer fra par­ti­et Frie Grøn­ne, lan­dets iføl­ge dem selv mest ambi­tiø­se og “kom­pro­mis­lø­se” kli­ma­par­ti. Et væl­ge­rar­ran­ge­ment i et mar­mor­pa­lads på Ves­teg­nen for­tæl­ler dog en anden side af histo­ri­en om par­ti­et og dets stif­ter, Sikan­dar Sid­dique. For mens par­ti­et bedy­rer, at kli­ma­kam­pen bør være før­ste­pri­o­ri­tet for alle poli­ti­ke­re, synes der også at fore­gå en lige så indædt kamp for at mobi­li­se­re etni­ske mino­ri­tets­stem­m­mer. En kamp, som går gen­nem en os-og-dem-reto­rik, og som i høj grad hand­ler om de etab­le­re­de par­ti­ers “dæmo­ni­se­ring” af net­op den­ne befolk­nings­grup­pe. Fri­heds­bre­vet tog for­bi arran­ge­men­tet i Taastrup. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her