På tv er han et grønt mira­kel – men i vir­ke­lig­he­den er der omfat­ten­de rod i rost madspildsorganisation

Rasmus Erichsen fra Korsør står bag Stop Spild Lokalt, som indsamler overskudsmad i 105 byer 23. december. Onsdag den 12. december 2018. . (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Pres­se­næv­net har udtalt kri­tik af artiklen.

Det kor­te af det lange

For­e­nin­gen Stop Spild Lokalt er ble­vet frem­hæ­vet af sto­re dan­ske virk­som­he­der, poli­ti­ke­re og ken­dis­ser for deres sto­re arbej­de med at for­hin­dre madspild. 

Dag­ligt sør­ger en hor­de af fri­vil­li­ge kræf­ter for at udde­le over­skuds­mad til vær­digt træn­gen­de i for­e­nin­gens såkald­te madoaser. 

Gen­nem åre­ne har stif­te­ren og ledel­sen af for­e­nin­gen dog haft ual­min­de­ligt svært ved både at frem­læg­ge regn­ska­ber og har sam­ti­dig ikke haft styr på indsamlingstilladelser. 

Fri­heds­bre­vet kan nu for­tæl­le, at Ind­sam­lingsnæv­net to gan­ge har poli­ti­an­meldt orga­ni­sa­tio­nen, hvil­ket i et til­fæl­de har resul­te­ret i en bøde til foreningen. 

Sam­ti­dig har Stop Spild Lokalt adskil­li­ge gan­ge haft svært ved både at ind­sen­de regn­ska­ber og geby­rer til tiden. 

En suc­ces­hi­sto­rie – på overfladen

Stop Spild Lokalt er frem­ført som en vidun­der­lig histo­rie i de dan­ske medi­er. Som bare 17-årig stif­te­de Ras­mus Eri­ch­sen orga­ni­sa­tio­nen i 2016, der skul­le hjæl­pe øko­no­misk træng­te per­so­ner og fami­li­er ved at udde­le overskudsmad. 

Idéen er, at varer, som har over­skre­det sid­ste salgs­da­to eller er ble­vet let­te­re beska­di­get i dag­lig­va­re­hand­len, i ste­det bli­ver uddelt i orga­ni­sa­tio­nens såkald­te madoa­ser til vær­digt trængende. 

Som stif­ter og direk­tør af orga­ni­sa­tio­nen nåe­de Ras­mus Eri­ch­sen fina­le­plad­sen i TV 2‑programmet Min idé – vores mis­sion, hvor fem dom­me­re anført af kok­ken Claus Mey­er og iværk­sæt­ter-iko­net Tom­my Ahlers, der er tid­li­ge­re uddan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster, skul­le vur­de­re Dan­marks bed­ste klimaidé. 

Arbej­det har også kastet rosen­de artik­ler af sig i fle­re lands­dæk­ken­de medi­er, lige­som Nor­disk Mini­ster­råd udvalg­te orga­ni­sa­tio­nen til at repræ­sen­te­re Dan­mark i kam­pen mod madspild. 

Stop Spild Lokalt er også en del af Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­ets tæn­ket­ank om fore­byg­gel­se af mad­spild, One/Third.

Sene­st var det Dan­marks nye føde­va­re­mi­ni­ster Jacob Jen­sen, der frem­hæ­ve­de organisationen. 

“Jeg har i dag været på et rig­tigt spæn­den­de besøg i Kor­sør hos ide­man­den og stif­ter af Stop Spild Lokalt Ras­mus Eri­ch­sen,” skrev mini­ste­ren i et opslag på Lin­ke­dIn for to uger siden, hvor han opfor­dre­de dan­sker­ne til at bli­ve bed­re til at udnyt­te føde­va­rer­ne bed­re og anpri­ste stif­te­ren med orde­ne “Godt gået, Rasmus.” 

Iføl­ge stif­ter Ras­mus Eri­ch­sen snak­ke­de han med mini­ste­ren om at få mad­spilds­ind­sat­sen på finansloven. 

For­e­nin­gen skyl­der stif­ter og direk­tør penge

Det star­te­de som en god idé i 2016. Den­gang 17-åri­ge Ras­mus Eri­ch­sen opret­te­de en lokal Face­book-grup­pe, hvor man kun­ne udde­le over­skuds­mad. Siden er for­e­nin­gen Stop Spild Lokalt kun vok­set og vokset. 

I dag hæv­der for­e­nin­gen at enga­ge­re 800 fri­vil­li­ge, som dag­ligt udde­ler 30 ton mad. 

Men i takt med at der er kom­met fle­re fri­vil­li­ge, fle­re madoa­ser og mere over­skuds­mad over disken, så efter­la­der for­e­nin­gen sig et spor af tvivl­s­om admi­ni­stra­tion, man­gel­ful­de regn­ska­ber og politianmeldelser. 

Siden for­e­nin­gen blev stif­tet i 2016, er der ikke offent­lig­gjort ét ene­ste regn­skab. Det er på trods af, at det både er muligt at ind­gå part­ner­ska­ber og done­re et fast måned­ligt beløb til foreningen. 

“Da vi er en for­e­ning uden erhvervs­mæs­si­ge ind­tæg­ter, skal vi ikke opstil­le et egent­ligt regn­skab,” lyder det i et svar fra Stop Spild Lokalt. 

Først fra 2019 og frem begyn­der Stop Spild Lokalt at offent­lig­gø­re såkald­te resul­ta­top­gø­rel­ser. Fle­re af lokal­for­e­nin­ger­ne mang­ler dog fort­sat at offent­lig­gø­re indsamlingsregnskaber. 

Resul­ta­top­gø­rel­ser­ne er dog yderst spora­di­ske. Da Sla­gel­se Kom­mu­ne får til­sendt en af opgø­rel­ser­ne fra for­e­nin­gen, vur­de­rer kom­mu­nen den således: 

– Der er ingen sta­tus i regn­ska­bet (består blandt andet af behold­ning og gæld) 

– Regn­ska­bet bærer præg af for­ker­te udtryk og mang­len­de specificering 

– Kom­mu­nens til­skud frem­går ikke spe­ci­fikt i regnskabet 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Stop Spild Lokalt, om det er en revisor, som laver deres resul­ta­top­gø­rel­ser. Det har for­e­nin­gen ikke sva­ret på. Det har dog ikke været muligt for Fri­heds­bre­vet at fin­de en dansk revisor med sam­me navn som den per­son, der under­skri­ver for­e­nin­gens resultatopgørelser. 

Hvad man dog kan se er, at for­e­nin­gen fra 2019 til 2021 har haft en omsæt­ning på 401.396 kroner. 

[info­gram id=“1ppmewnnq57yddsr6q21xg105lczdpd2y3p”]

Samt­li­ge år har for­e­nin­gen dog kørt med rela­tivt sto­re under­skud. De under­skud skal dæk­kes af stif­te­ren Ras­mus Eri­ch­sen selv. 

Det har også Sjæl­land­ske Medi­er tid­li­ge­re kun­net fortælle. 

Der­med hæn­ger Ras­mus Eri­ch­sen per­son­ligt på at skul­le læg­ge ud for et under­skud på cir­ka 135.000 kro­ner. Det vil alt­så sige, at for­e­nin­gen skyl­der pen­ge til stif­te­ren, der i dag er direk­tør i foretagendet. 

I et svar til Fri­heds­bre­vet skri­ver Stop Spild Lokalt, at det er for­e­nin­gens kas­se­rer og for­e­nin­gens bilags­kon­trol­lant, der står for at bog­fø­re for­e­nin­gens gæld til Ras­mus Erichsen. 

Rod i indsamlingerne

Selv­om det ikke er muligt at se, hvor for­e­nin­gens pen­ge kom­mer fra i deres resul­ta­top­gø­rel­ser, stam­mer en del af pen­ge­ne fra indsamlinger. 

Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i for­e­nin­gens ind­sam­lings­regn­ska­ber og kom­mu­ni­ka­tion med Ind­sam­lingsnæv­net, der hører under Civilsty­rel­sen. Det afslø­rer fle­re alvor­li­ge mang­ler i for­e­nin­gens administration. 

I fle­re af ansøg­nin­ger­ne om en ind­sam­lings­til­la­del­se frem­går det, at en af måder­ne at done­re pen­ge til for­e­nin­gen på er ved at sen­de pen­ge til et Mobile­Pay-num­mer, som er regi­stre­ret hos for­e­nin­gens stif­ter, Ras­mus Erichsen. 

“Før orga­ni­sa­tio­nen fik opret­tet en erhvervs­kon­to, gik pen­ge­ne ind på en sepa­rat kon­to, opret­tet til for­må­let af direk­tør Ras­mus Eri­ch­sen, såle­des at en adskil­lel­se fandt sted på trods af, at det var gen­nem pri­vat opret­tet kon­to,” skri­ver for­e­nin­gen i et svar til Frihedsbrevet. 

Det er et krav, at man ind­sen­der et ind­sam­lings­regn­skab til Ind­sam­lingsnæv­net, når man har fået en ind­sam­lings­til­la­del­se. Men gang på gang sen­der har Stop Spild Lokalt pro­ble­mer med at få ind­sendt doku­men­ta­tio­nen til Indsamlingsnævnet. 

Sene­st i 2022 måt­te Ind­sam­lingsnæv­net ryk­ke for­e­nin­gen ad fle­re omgan­ge og true med poli­ti­an­mel­del­se for at få til­sendt et regnskab. 

I 2022 var fri­sten for regn­ska­bet den 8. janu­ar, men det blev først ind­sendt til Ind­sam­lingsnæv­net den 14. april. 

Året for­in­den – i 2021 – var Ras­mus Eri­ch­sen ble­vet kon­tak­tet af Ind­sam­lingsnæv­net, for­di de kun­ne se, at for­e­nin­gen sam­le­de pen­ge ind uden at have søgt om tilladelse. 

I før­ste omgang rea­ge­rer Stop Spild Lokalt ikke på hen­ven­del­sen. Først en måned sene­re – da Ind­sam­lingsnæv­net end­nu engang kon­tak­ter stif­te­ren – bli­ver der ansøgt om til­la­del­se til at sam­le pen­ge ind. 

Det koster 1.100 kro­ner at ansø­ge om til­la­del­se, men de pen­ge glem­mer for­e­nin­gen at ind­be­ta­le – og så begyn­der en rodet proces. 

Ras­mus Eri­ch­sen oply­ser, at pen­ge­ne er over­ført den 3. okto­ber 2021, selv­om de i ansøg­nin­gen hav­de skre­vet, at pen­ge­ne var over­ført den 27. september. 

Tre dage sene­re sen­der Ras­mus Eri­ch­sen så doku­men­ta­tion på, at pen­ge­ne er over­ført til Ind­sam­lingsnæv­net. Han har ved­hæf­tet et skærm­bil­le­de af ban­ko­ver­førs­ler­ne, som viser, at pen­ge­ne ikke er over­ført den 3. okto­ber, men først den 6. oktober. 

Den 14. okto­ber rin­ger Ind­sam­lingsnæv­net så igen til Ras­mus Eri­ch­sen, da de fort­sat ikke har mod­ta­get de pen­ge, som Ras­mus Eri­ch­sen ellers hav­de for­sik­ret dem om, at han hav­de sendt. Ras­mus Eri­ch­sen sky­der skyl­den på pro­ble­mer hos banken. 

Sam­me dag sen­der Ras­mus Eri­ch­sen en mail med end­nu et scre­ens­hot af pen­ge­ne, som er over­ført. Den­ne gang er beta­lings­da­to­en den 14. okto­ber — alt­så lang tid efter, at for­e­nin­gen har lovet, at pen­ge­ne var overført. 

Poli­ti­an­meldt

Det er dog langt fra de mest alvor­li­ge sager, som Stop Spild Lokalt har haft med Ind­sam­lingsnæv­net. To gan­ge er sager­ne fra Ind­sam­lingsnæv­net nem­lig ble­vet sendt vide­re til politiet. 

Køben­havns Ves­tegns Poli­ti bekræf­ter over­for Fri­heds­bre­vet, at den ene poli­tisag er endt med en bøde til foreningen. 

Iføl­ge for­e­nin­gen selv har de mod­ta­get bøden, for­di de ikke var opmærk­som­me på, at man skul­le have en ind­sam­lings­til­la­del­se for at mod­ta­ge donationer. 

Inden man bli­ver poli­ti­an­meldt, mod­ta­ger man en ræk­ke opmærk­som­heds­bre­ve fra Ind­sam­lingsnæv­net. I bre­ve­ne står der, at man risi­ke­rer at bli­ve poli­ti­an­meldt, hvis man ikke ansø­ger om til­la­del­sen. Hvor­dan kan det være, at I ikke rea­ge­re­de på disse?

“Det gjor­de vi ikke, for­di vi i sam­me peri­o­de hel­ler ikke var opmærk­som­me på, at man skul­le have sær­skilt NemID og e‑boks til for­e­nin­ger. Vi kend­te der­for ikke til opmærk­som­heds­bre­ve­ne, før poli­ti­et rin­ge­de og for­tal­te os, at vi var ble­vet poli­ti­an­meldt og vil­le mod­ta­ge en bøde. Da vi hav­de den oplys­ning, kun­ne vi rea­ge­re, og det gjor­de vi så.” 

Sva­re­ne er sendt fra direk­tør og stif­ter Ras­mus Eri­ch­sen og besty­rel­ses­for­mand Bo Laursen. 

Det er muligt at få til­la­del­sen bag­ud­ret­tet – hvil­ket også er sket i fle­re til­fæl­de for jer. Hvor­for søg­te I ikke om til­la­del­se, da I opda­ge­de, at I ikke hav­de en?

“For­di vi blev opmærk­som­me på det for sent,” skri­ver for­e­nin­gen, som også til­fø­jer, at den anden poli­ti­an­mel­del­se er en fejl. 

“Der er til­sy­ne­la­den­de en per­son, som har opret­tet et CVR-nr. og kaldt virk­som­he­den ’Stop
Spild Lokalt Kor­sør’. Civilsty­rel­sen tro­e­de i før­ste omgang, at det var os, men vi hav­de vores egen ind­sam­lings­til­la­del­se på vores eget CVR-nr,” skri­ver foreningen. 

Stop Spild Lokalt Kor­sør er opret­tet af en per­son, der deler navn med en af for­e­nin­gens fri­vil­li­ge, og som i 2020 stod listet som en af madoa­sens dag­li­ge lede­re. Året efter er hun også med i den loka­le afde­lings besty­rel­se, iføl­ge fle­re face­book-opslag, som Stop Spild Lokal selv har lavet. 

Stop Spild Lokalt for­tæl­ler dog, at den pågæl­den­de var almin­de­lig fri­vil­lig, og at de efter epi­so­den infor­me­re­de hen­de om, at man ikke læn­ge­re ønske­de hen­des hjælp, og sam­ar­bej­det stoppede. 

Sto­re fon­de spyt­ter pen­ge i kassen

Selv­om for­e­nin­gens direk­tør og stif­ter Ras­mus Eri­ch­sen alt­så hæf­ter for næsten 135.000 kro­ners gæld, så har ind­tæg­ter­ne i for­e­nin­gen været yderst begrænsede. 

Det ændre­de sig dog i 2020, da Tuborg­fon­det done­re­de 750.000 kro­ner til Stop Spild Lokalt, som skul­le bru­ges til at få mere styr på for­e­nin­gens orga­ni­se­ring. Pen­ge­ne blev iføl­ge gene­ral­for­sam­lin­gen brugt på kon­su­len­ter. Ind­tæg­ter­ne frem­går dog ikke i for­e­nin­gens regn­ska­ber. For­e­nin­gen oply­ser, at man har fået udar­bej­det et pro­jek­t­regn­skab af en statsau­to­ri­se­ret revisor, som er frem­sendt til Tuborgfondet. 

Året efter er det Sal­ling Fon­den, der støt­ter Stop Spild Lokalt. Den­ne gang med 500.000 kroner. 

Fon­den oply­ser til Fri­heds­bre­vet, at den har støt­tet “pro­jek­tet i sin hel­hed, her­un­der at få etab­le­ret en bære­dyg­tig, frem­tids­ret­tet og trans­pa­rent plat­form for de kom­men­de års arbej­de. Det­te med hen­blik på at pro­jek­tet kan styr­ke reduk­tio­nen af mad­spild i form af inspira­tion og råd­giv­ning til bor­ger­ne om bru­gen af overskudsmaden”. 

Iføl­ge Stop Spild Lokalt vil den­ne dona­tion frem­gå på års­regn­ska­bet for 2022, som ikke er offent­lig­gjort end­nu. Det vil i så fald være den syv år gam­le for­e­nings før­ste offent­li­ge regnskab. 

Stop Spild Lokalt oply­ser des­u­den, at pen­ge­ne er gået til at ansæt­te direk­tør Ras­mus Eri­ch­sen i Stop Spild Lokalt. 

Der­med er stif­ter og direk­tør Ras­mus Eri­ch­sen Stop Spilds Lokalts ene­ste ansat­te. Ved siden af sit direk­tørjob i for­e­nin­gen dri­ver Ras­mus Eri­ch­sen des­u­den et rek­rut­te­rings­bu­reau, der vil “revo­lu­tio­ne­re den klas­si­ske rek­rut­te­rings­pro­ces og mini­me­re fejl­re­k­rut­te­ring ud fra men­ne­skers egne talen­ter og ikke erfaringer”. 

Kom­mu­ne kræ­ve­de pen­ge tilbage

Stop Spild Lokalt er for­delt over en ræk­ke loka­tio­ner i det dan­ske land. En ræk­ke kom­mu­ner støt­ter for­e­nin­gen ved blandt andet at stil­le loka­ler til rådig­hed, lige­som fle­re kom­mu­ner giver for­e­nin­gen til­skud gen­nem de såkald­te ser­vi­ce­lovens para­graf 18-midler. 

I Sla­gel­se Kom­mu­ne – sam­me kom­mu­ne, hvor for­e­nin­gen først er stif­tet – til­del­te man for­e­nin­gen 30.000 kro­ner fra para­graf 18-mid­ler­ne i 2019. 

Pen­ge­ne skul­le bru­ges til at købe t‑shirts og for­klæ­der til madoa­sens fri­vil­li­ge samt en udflugt til de fri­vil­li­ge, som arbej­der i madoa­sen. Der­u­d­over skul­le pen­ge­ne bru­ges på markedsføringsmateriale. 

Sla­gel­se Kom­mu­ne har des­u­den stil­let et loka­le til rådig­hed for orga­ni­sa­tio­nen. Loka­let skul­le have været til rådig­hed i fem måne­der, men det end­te med, at for­e­nin­gen var der i tre år. 

Da kom­mu­nen beder om at få udle­ve­ret kvit­te­rin­ger­ne for de 30.000 kro­ner, udbe­talt fra para­graf 18-mid­ler­ne, opstår der dog pro­ble­mer for foreningen. 

Fle­re måne­der efter kom­mu­nen beder om at se kvit­te­rin­ger­ne, frem­sen­der Stop Spild Lokalt to fak­tu­ra­er. En fra Sto­re­bælt Cam­ping og Feri­e­cen­ter I/S på 12.000 kro­ner – den dæk­ker over 31 gan­ge mid­dag, dans og musik og en bus­tur til 325 kroner. 

Der­u­d­over er der en fak­tu­ra, som er udskre­vet af en af Stop Spild Lokalts egne besty­rel­ses­med­lem­mer, på 17.900 kro­ner for t‑shirts og forklæder. 

Fak­tu­ra­er­ne over­hol­der dog ikke kra­ve­ne, skri­ver Sla­gel­se Kom­mu­ne, da der ikke er CVR-num­mer og moms­grund­lag på fakturaerne. 

Et par uger efter tager Sla­gel­se Kom­mu­ne så fat i stif­te­ren Ras­mus Eri­ch­sen, der for­tæl­ler, at han er i gang med at frem­skaf­fe kvit­te­rin­ger­ne. Kom­mu­nen må her­ef­ter ryk­ke Ras­mus Eri­ch­sen for fak­tu­ra­er­ne to gan­ge uden held. 

Ugen efter de mis­lyk­ke­de ryk­ke­re fra kom­mu­nen for­tæl­ler Ras­mus Eri­ch­sens far, Benja­min Eri­ch­sen, der på davæ­ren­de tids­punkt var næst­for­mand i for­e­nin­gen, at det nu ende­lig er lyk­ke­des at frem­skaf­fe fakturaerne. 

Doku­men­ta­tio­nen er seks over­førs­ler via Mobile­Pay fra for­e­nin­gen til dets ene bestyrelsesmedlem. 

Der med­føl­ger også seks fak­tu­ra­er for de t‑shirts, som besty­rel­ses­med­lem­met har købt for pen­ge­ne, han har fået over­ført med Mobile­Pay. Der er bare ét pro­blem. Der mang­ler fort­sat fak­tu­ra­er for 9.682 kroner. 

Der­for beder Sla­gel­se Kom­mu­ne Stop Spild Lokalt om at beta­le restan­cen tilbage. 

Sagen ender med, at stif­te­ren Ras­mus Eri­ch­sen ind­går en afbe­ta­lings­ord­ning med Sla­gel­se Kom­mu­ne om at til­ba­ge­be­ta­le belø­bet med 500 kro­ner hver måned. 

Sagen har tid­li­ge­re været omtalt i Sjæl­land­ske Medier. 

Stop Spild Lokalt svarer: 

“Da vi afle­ve­re­de regn­ska­bet for vores brug­te §18-mid­ler viste det sig, at der ikke frem­gik CVR-nr. på kvit­te­rin­ger­ne fra fir­ma­et vi hav­de hand­let med, hvor­for de ikke kun­ne god­ken­des. Vi tog der­for kon­takt til fir­ma­et for at få nye kvit­te­rin­ger med CVR-num­me­ret oplyst på udle­ve­ret. Fir­ma­et infor­me­re­de os da om, at de var ved at luk­ke, hvor­for det ikke var muligt.” 

Til­ba­ge­be­ta­lin­ger­ne til Sla­gel­se Kom­mu­ne frem­går ikke af for­e­nin­gens resul­ta­top­gø­rel­ser. Det vil dog kun­ne ses i det kom­men­de regn­skab, skri­ver for­e­nin­gen, da til­ba­ge­be­ta­lin­gen blev påbe­gyndt i 2022. 

Intern uro

Læser man for­e­nin­gens gene­ral­for­sam­lings­re­fe­rat fra sid­ste år, er der sær­ligt én ting, som sprin­ger i øjnene. 

Det er punk­tet “Hvad er der i pipe­li­ne for at und­gå yder­li­ge­re intern uro?” 

Et bud på hvad det kan bety­de, kan man læse i Sjæl­land­ske Medi­er, der som det ene­ste dan­ske medie har dæk­ket for­e­nin­gen kritisk. 

For­e­nin­gen var i en årræk­ke hjem­me­hø­ren­de i Kor­sør. I dag har den hjem­me i Albertslund. 

I Kor­sør har for­e­nin­gen været årsag til lokal splid, og der fin­des sågar udbry­der­grup­per, hvor kri­tik­ken er hag­let ned over ledelsen. 

Sær­ligt har nog­le været kri­ti­ske over­for for­e­nin­gens mang­len­de åben­hed omkring regn­ska­ber, ind­tæg­ter og udgifter. 

Kri­tik­ken har blandt andet ret­tet sig mod for­e­nin­gens udgif­ter til køre­tø­jer. Det er den klart stør­ste udgift i for­e­nin­gens resul­ta­top­gø­rel­se, og fle­re har undret sig over, at der er udgif­ter til bil­lea­sing, når for­e­nin­gen tid­li­ge­re har stå­et frem og for­talt, at de har fået done­ret en bil. 

Iføl­ge for­e­nin­gen fik de dog kun stil­let bilen til rådig­hed i en enkelt måned, og man har nu i ste­det ind­gå­et en lea­sin­gaf­ta­le, hvor for­e­nin­gen selv står for omkostningerne. 

“Vores udgif­ter til kør­sel er kon­ti­nu­er­ligt høje, da vi hvert år afhen­ter og trans­por­te­rer utro­lig sto­re mæn­ger af mad­spild,” oply­ser Stop Spild Lokalt til Frihedsbrevet. 

Ret­tel­se: I en tid­li­ge­re ver­sion af artik­len omtal­te vi Benja­min Eri­ch­sen som tid­li­ge­re besty­rel­ses­for­mand. Det er ret­te­ligt næst­for­mand. Vi har lige­le­des ændret en mel­lem­ru­brik, hvor der før stod “Stif­ter og direk­tør skyl­der for­e­nin­gen pen­ge.” Som det hele tiden har frem­gå­et af artik­len for­hol­der det­te sig omvendt. For­e­nin­gen har gæld til stif­ter og direk­tør Ras­mus Erichsen.