På tv er han et grønt mira­kel – men i vir­ke­lig­he­den er der omfat­ten­de rod i rost madspildsorganisation

Rasmus Erichsen fra Korsør står bag Stop Spild Lokalt, som indsamler overskudsmad i 105 byer 23. december. Onsdag den 12. december 2018. . (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

For­e­nin­gen Stop Spild Lokalt er ble­vet frem­hæ­vet af sto­re dan­ske virk­som­he­der, poli­ti­ke­re og ken­dis­ser for deres sto­re arbej­de med at for­hin­dre mad­spild. Dag­ligt sør­ger en hor­de af fri­vil­li­ge kræf­ter for at udde­le over­skuds­mad til vær­digt træn­gen­de i for­e­nin­gens såkald­te madoa­ser. Gen­nem åre­ne har stif­te­ren og ledel­sen af for­e­nin­gen dog haft ual­min­de­ligt svært ved både at frem­læg­ge regn­ska­ber og har sam­ti­dig ikke haft styr på ind­sam­lings­til­la­del­ser. Fri­heds­bre­vet kan nu for­tæl­le, at Ind­sam­lingsnæv­net to gan­ge har poli­ti­an­meldt orga­ni­sa­tio­nen, hvil­ket i et til­fæl­de har resul­te­ret i en bøde til for­e­nin­gen. Sam­ti­dig har Stop Spild Lokalt adskil­li­ge gan­ge haft svært ved både at ind­sen­de regn­ska­ber og geby­rer til tiden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her