Pædo­fi­liskan­da­le luk­ker stats­støt­tet dansk­top-radio: Besty­rel­sen dæk­ke­de over gerningsmanden


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

I den lil­le by Skær­bæk i Tøn­der Kom­mu­ne har der ind­til for en uge siden lig­get en radio­sta­tion, Skær­bæk Nær­ra­dio, der har sendt 18 timers FM-radio om ugen siden slut­nin­gen af 2018. 

Radio­en skul­le være for “alle grup­per med inter­es­se for oldi­es og dansktop/pop”, og på den dansk­top-dre­je­de radi­o­ka­nal, der med deres egne ord var “Søn­derjyl­lands bed­ste nær­ra­dio”, kun­ne man høre nyhe­der fra Vej­en og Tøn­der Kom­mu­ne og pro­gram­mer som Go’ for­mid­dag, Ugens opskrift, Det bare dansk­top, Fyraf­tens musik, Coun­try, Hit it, Lil­le fre­dag og Fre­dags­guf.

Men nu er even­ty­ret slut. 

“Grun­det vis­se omstæn­dig­he­der har vi på SBNR været nødsa­get til at luk­ke og sluk­ke. Der vil IKKE bli­ve kom­men­te­ret på noget fra vores side,” står der, når man går ind på hjem­mesi­den i dag. 

Fri­heds­bre­vet kan nu for­tæl­le, hvad det er for “vis­se omstæn­dig­he­der”, der har ført til, at radio­en nu er ble­vet lukket. 

Det viser sig, at den lil­le lokal­ra­dio i Søn­derjyl­land har dæk­ket over, at en af radio­ens stif­te­re i 2021 blev dømt for pædo­fi­li og lige nu sid­der i fængsel. Det hav­de de bare ikke sagt til nogen. 

En dansk­top-drøm

Det var en af de glæ­de­li­ge nyhe­der, man kun­ne læse i den søn­derjy­ske loka­la­vis Digepo­sten lil­leju­le­af­ten 2018. Skær­bæk Nær­ra­dio hav­de været i luf­ten i en lil­le uge, og de to bag­mænd, Hen­ning Jør­gen­sen og Sven­ne Lang­holz, gav opløf­ten­de cita­ter til jour­na­li­stens blok. 

“Vi har læn­ge gået og sagt til hin­an­den i spøg, at det kun­ne være rig­tig sjovt at have vores egen radi­o­ka­nal,” for­tal­te Lang­holz, der hav­de hørt fra en ven, at der var kom­met nye sen­de­ti­der i udbud. 

“Og så slog vi til, for­di lokal­ra­dio er så hyg­ge­ligt at lave,” for­kla­re­de han. 

“Nær­ra­dio spre­der sig i æte­ren over Skær­bæk,” hed artik­len, og Jør­gen­sen og Lang­holz hav­de taget hul på en drøm. Lang­holz hav­de lavet radio i syv år og var dansk­top-musi­ker på siden. Jør­gen­sen var den æld­ste og hav­de 27 års erfa­ring med lokalradio. 

De to radiostif­te­re og vær­ter hav­de invi­te­ret lokalsprøjten hjem i pri­va­ten, der nu også var ble­vet til et stats­støt­tet radiostu­die. Dem hav­de de to af, for beg­ge deres huse hav­de fået ind­ret­tet et stu­die, og i dag var det Hen­ning Jør­gen­sens hus, der var sce­nen for mødet med pressen. 

Mis­sio­nen var at spil­le for­skel­lig slags musik og for eksem­pel have et pro­gram med ung­doms­mu­sik, der hed Tee­na­ge­hjør­net.

“Ud over det har vi også pro­gram­mer, der sat­ser på musik fra Dan­mark, Sve­ri­ge og Tys­kland, og nog­le, der spil­ler musik fra den legen­da­ri­ske Radio Luxem­bourg, som var popu­lær i 1970’erne,” sag­de Sven­ne Lang­holz til Digeposten. 

“Den yng­ste, vi har med, er 14 år, og jeg er den æld­ste, der er på pen­sion, men det er godt, at vi også har unge vær­ter med,” sag­de Hen­ning Jørgensen. 

Skær­bæk Nær­ra­dio gik i luf­ten med seks vær­ter, hvoraf tre af dem også udgjor­de besty­rel­sen. De næste par år send­te de lokal­ra­dio til søn­derjy­der­ne i 18 timer om ugen og blev holdt oven van­de af et stats­ligt til­skud på godt 130.000 skat­te­kro­ner om året. 

Men i febru­ar 2021 døde Hen­ning Jør­gen­sen, og Sven­ne Lang­holz, der ind­til nu hav­de været næst­for­mand, blev ryk­ket op som besty­rel­ses­for­mand. Og her­fra begynd­te radio­e­ven­ty­ret at få en langt mere dyster klang, for det viste sig lige så lang­somt, at radio­en læn­ge hav­de gået og holdt på en hemmelighed. 

To års fængsel

1. sep­tem­ber 2021 hav­de Skær­bæk Nær­ra­dio afle­ve­ret en ansøg­ning om drift­stilskud. Her skul­le de angi­ve, om leden­de med­ar­bej­de­re eller besty­rel­ses­med­lem­mer hos radio­en hav­de ver­se­ren­de sager ved dom­sto­le­ne. Det sva­re­de radio­en klart nej til. 

Hvad ingen vid­ste, hel­ler ikke mod­ta­ge­ren af ansøg­nin­gen, Radio- og tv-næv­net, var, at under­skri­ve­ren på ansøg­nin­gen, den offi­ci­el­le for­mand, dagen efter skul­le i fængsel. 

Sene­re sam­me måned blev der kla­get over radioen. 

En ano­nym per­son skrev til Radio- og tv-næv­net, at der fore­gik nog­le ting på Skær­bæk Nær­ra­dio, som næv­net blev nødt til at kig­ge på. Per­so­nen gjor­de opmærk­som på, at besty­rel­ses­for­man­den hav­de mod­ta­get en fængsels­dom for seksu­el­le overgreb. 

Den i dag 60-åri­ge Sven­ne Lang­holz blev i for­å­ret 2021 dømt for fire for­hold fra 2019, der hand­ler om seksu­el­le over­greb mod børn og besid­del­se af bør­ne­por­no­gra­fisk mate­ri­a­le. Han modt­og en dom på to års fængsel, som han sta­dig afsoner. 

Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af sagens dom­bog og rets­bog, lige­som vi også har været i kon­takt med ofre­nes for­æl­dre. Sagens detal­jer skal ikke uddy­bes her. 

Ikke en radio-sag

Skær­bæk Nær­ra­dio ønsker ikke at med­vir­ke i den­ne arti­kel. Men iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger vid­ste radio­ens besty­rel­se, der består af tre per­so­ner og en sup­ple­ant, at Sven­ne Lang­holz var ble­vet ankla­get og dømt. 

Lang­holz hav­de været ærlig og åben om sagen, og besty­rel­sen men­te ikke, at dom­men hav­de nogen rele­vans for at dri­ve radio. De var ble­vet eni­ge med Sven­ne Lang­holz om, at det var en pri­vat sag, som der ikke var nogen grund til at oply­se om. 

Den per­son, der har hen­vendt sig til Radio- og tv-næv­net, er en, de udmær­ket ken­der på radio­en, og en, som vil dem det ondt, siger de. 

De mener også, at per­so­nen blan­der tin­ge­ne sam­men. Sven­ne Lang­holz var nem­lig slet ikke besty­rel­ses­for­mand, selv­om han var under­skri­ver på ansøg­nin­gen om drift­stilskud­det. Han hjalp bare radio­en med at søge tilskud. 

Besty­rel­sen så hel­ler ikke noget pro­blem i, at Sven­ne Lang­holz kun­ne behol­de sin tjans som studievært. 

Skru ned

Selv­om Skær­bæk Nær­ra­dio alt­så ikke mener, at der skul­le være noget i vej­en for, at Sven­ne Lang­holz fort­sat­te som stu­di­e­vært og besty­rel­ses­med­lem, ser Radio- og tv-næv­net ander­le­des på den sag. 

De mener til­sy­ne­la­den­de ikke, at de kan hol­de hån­den under en radi­o­ka­nal, der bevidst und­la­der at oply­se, at besty­rel­ses­for­man­den har mod­ta­get dom for seksu­el­le over­greb på børn og besid­del­se af bør­ne­por­no­gra­fisk materiale. 

I sid­ste uge, den 24. novem­ber 2022, modt­og Skær­bæk Nær­ra­dio en skri­vel­se fra Radio- og tv-næv­net, der bad dem sluk­ke for radioen. 

Fri­heds­bre­vet har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Sven­ne Langholz.