Pen­ge­ne strøm­mer ud af stikkontakterne

I wee­ken­den våg­ne­de jeg op til en besked fra mit elsel­skab om, at jeg vil­le bli­ve betalt for at for­bru­ge elek­tri­ci­tet. I spids­be­last­nings­ti­mer­ne i tids­rum­met kl. 16–17 blev pri­sen sat til ‑1.000 DKK/MWh i Vest­dan­mark og tæt på ‑1.900 EUR/MWh lige syd for græn­sen i Tys­kland. Det­te er hidtil use­te pris­ni­veau­er og helt uud­for­sket ter­ræn for elpri­ser. Histo­risk har pri­sen lig­get mel­lem cir­ka 200 og 300 DKK/MWh i Dan­mark, og vi har aldrig været i nær­he­den af så nega­ti­ve pri­ser før. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her