Per­so­na­le­flugt fra sundhedssystemet

Myn­dig­he­der som Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, Sta­tens Serum Insti­tut og Sund­heds­sty­rel­sen er ramt af mas­siv med­ar­bej­der­af­gang, viser inter­ne doku­men­ter. Fag­for­e­ning adva­rer om, at poli­tisk pres ska­ber stres­set arbejds­mil­jø. Vice­di­rek­tør i Sund­heds­sty­rel­sen erken­der problemet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her