Per­so­na­le­flugt fra sundhedssystemet

Siden cor­o­na-kri­sen er sund­hedsmyn­dig­he­der­ne ble­vet ramt af per­so­na­le­flugt. Det viser doku­men­ter fra Sund­heds­mi­ni­ste­ri­ets HR-afde­ling, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i.  Mest mar­kant er det hos Sund­heds­sty­rel­sen, hvor 28 pct., alt­så fle­re end hver fjer­de med­ar­bej­der, stop­pe­de i 2020. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.