Poli­ti­et med fal­li­ter­klæ­ring: Opkla­rer sta­dig de fær­re­ste sager om mil­li­ondyr datingsvindel

Sta­digt fle­re bli­ver svind­let, når de jag­ter kære­ster og kær­lig­hed gen­nem onli­ne-dat­ing, og sager­ne efter­la­der ikke bare ofre­ne med hjer­tesorg – men ofte også rui­ne­re­de og i dyb gæld. Der­for var dat­ings­vin­del alle­re­de i 2017 på den poli­ti­ske dags­or­den. Her kri­ti­se­re­de den davæ­ren­de rege­ring poli­tiets man­gel­ful­de ind­sats og ind­skær­pe­de, at områ­det skul­le pri­o­ri­te­res bed­re. Alli­ge­vel er det sta­dig de fær­re­ste sager om dat­ings­vin­del, der bli­ver opkla­ret. Det erken­der poli­ti­et i kølvan­det på Fri­heds­bre­vets podcast­se­rie Det Fal­ske Match, hvor en ræk­ke mænd er ble­vet snydt for hund­redt­u­sind­vis af kroner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her