Poli­ti­ke­re efter­ly­ser kla­re svar efter afslø­ring af skjul­te opta­gel­ser med advo­ka­ter: “Det ryster mig lidt”

Fre­dag efter­mid­dag sid­ste uge offent­lig­gjor­de Kri­mi­nal­forsor­gen en rede­gø­rel­se med et opsigtsvæk­ken­de bud­skab. I mindst 16 til­fæl­de var advo­ka­ters dybt for­tro­li­ge sam­ta­ler med deres kli­en­ter “med en høj grad af sand­syn­lig­hed” opta­get i strid med et af de hel­lig­ste prin­cip­per i dansk retsvæ­sen. Men Kri­mi­nal­forsor­gens egen rede­gø­rel­se om de skjul­te opta­gel­ser i lan­dets luk­ke­de fængs­ler, som sty­rel­sen dri­ver, rej­ser omtrent lige­så man­ge spørgs­mål, som den besva­rer. Sådan lyder det i hvert fald nu fra fle­re par­ti­er på Chri­sti­ans­borg, som vil have justits­mi­ni­ster Nick Hæk­kerup (S) på banen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.