Poli­tisk kom­men­ta­tor feste­de og spi­ste på Pre­hns reg­ning: “Græn­sen går ved per­son­li­ge venskaber”

Føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) har ved fle­re lej­lig­he­der brugt sta­tens kre­dit­kort til at læg­ge ud for dyre reg­nin­ger på bevært­nin­ger og restau­ran­ter i Køben­havn. I den­ne uge kom det så frem, at der blandt mini­ste­rens mid­dags­gæ­ster er fle­re pro­fi­le­re­de jour­na­li­ster, som har spist og druk­ket godt for skat­tey­der­nes pen­ge. Det gæl­der både B.T.’s deba­tre­dak­tør San­ne Fah­nøe og Ekstra Bla­dets egen poli­ti­ske kom­men­ta­tor, Hans Engell. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.