Poli­tisk kom­men­ta­tor-lob­byist: Søs Marie Serup har sco­ret kas­sen på lob­by­ar­bej­de for jyske borgmestre 

Søs Marie Serup har sam­ti­dig med sit job som poli­tisk kom­men­ta­tor på TV2 og B.T. via sin virk­som­hed ind­kas­se­ret 1,1 mil­li­o­ner kro­ner for at hjæl­pe en ræk­ke jyske kom­mu­ner med lob­by­ar­bej­de.  Det er sket i for­bin­del­se med kom­mu­ner­nes ønske om en udvi­del­se af rute 26 og rute 34 fra Hanst­holm til Her­ning, viser en aktind­sigt, som Fri­heds­bre­vet har mod­ta­get fra Mor­sø Kom­mu­ne.  Søs Marie Serup har tjent de man­ge pen­ge på under et år, og den sid­ste fak­tu­ra blev sendt kort efter val­get i 2019. Mens hun har arbej­det som poli­tisk kom­men­ta­tor og vur­de­ret poli­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg, har hun alt­så tjent sær­de­les godt på at få selv­sam­me poli­ti­ke­re til at udvi­de de jyske lan­de­ve­je.  Iføl­ge Søs Marie Serup har hun ikke ori­en­te­ret TV2 om sin opga­ve for de jyske kom­mu­ner, men hun afvi­ser pure, at hen­des dob­bel­trol­le som lob­byist og poli­ti­ske kom­men­ta­tor skul­le være et problem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.