Poli­tisk redak­tør blev pres­se­chef for Støj­berg ugen efter kri­tisk inter­view om Rigsretten

På 24syv kun­ne man den 6. sep­tem­ber 2022 høre et eks­klu­sivt inter­view med Tho­mas Rør­dam, der var for­mand for Rigs­ret­ten under rigs­rets­sa­gen mod Inger Støj­berg. Ham, der inter­viewe­de Tho­mas Rør­dam, var 24syvs poli­ti­ske redak­tør Emil Win­ck­ler, der godt en uge sene­re, den 14. sep­tem­ber 2022, var pres­se­chef for Inger Støj­bergs nye par­ti Danmarksdemokraterne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.