Poli­tisk redak­tør blev pres­se­chef for Støj­berg ugen efter kri­tisk inter­view om Rigsretten

På 24syv kun­ne man den 6. sep­tem­ber 2022 høre et eks­klu­sivt inter­view med Tho­mas Rør­dam, der var for­mand for Rigs­ret­ten under rigs­rets­sa­gen mod Inger Støj­berg. Ham, der inter­viewe­de Tho­mas Rør­dam, var 24syvs poli­ti­ske redak­tør Emil Win­ck­ler, der godt en uge sene­re, den 14. sep­tem­ber 2022, var pres­se­chef for Inger Støj­bergs nye par­ti Danmarksdemokraterne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her