Præ­si­dent eller pen­sio­nist – kan Trump slå Biden ved at kal­de ham gam­mel og senil?

Den ame­ri­kan­ske befolk­ning står ikke bare over for en omkamp mel­lem de sam­me præ­si­dent­kan­di­da­ter og poli­ti­ske visio­ner som ved sid­ste valg; de skal væl­ge mel­lem de to æld­ste kan­di­da­ter nogen­sin­de. Selv­om Trump er 77 år og er dyg­tig til at lave for­ta­lel­ser og frem­stå gam­mel, er væl­ger­kor­p­set langt mere bekym­ret for Bidens frem­skred­ne alder. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her