Pres på FIFA: Gå ind i sag mod whi­st­le­blower i Qatar

Supre­me Com­mit­tee of Deli­ve­ry and Lega­cy ope­re­rer fra Al Bid­da Tower i Dohas skys­kra­ber-dæk­ke­de West Bay-kvar­ter. Komi­te­en blev grund­lagt i 2011 og har siden da haft ansva­ret for at sik­re, at infra­struk­tu­ren er på plads, når Qatar invi­te­rer resten af ver­den inden­for til VM i novem­ber og decem­ber 2022. Vi taler blandt andet om anlæg af en helt ny luft­havn, opgra­de­ring af vej­net, etab­le­ring af et offent­ligt trans­port­sy­stem, opfø­rel­se af hotel­ler samt plan­læg­ning af en helt ny by, Lus­ail, hvor den lil­le gol­f­stats For­mel 1‑bane glim­ter om kap med det sta­dion, der skal huse 80.000 til­sku­e­re til slut­run­dens fina­le 18. decem­ber næste år. Og vi taler også om de øvri­ge seks nyop­før­te sta­dio­ner – kun Kha­li­fa Inter­na­tio­nal Sta­di­um eksi­ste­re­de i for­vej­en – der er skudt op i lan­det, som i omfang knap og nap kan måle sig med Sjæl­land, Lol­land-Fal­ster og Fyn tilsammen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her