Pres­se­næv­net kri­ti­se­rer Frihedsbrevet

Kri­tik for for­mu­le­ring af over­skrift, ukor­rek­te oplys­nin­ger og mang­len­de forelæggelse

Fri­heds­bre­vet omtal­te i janu­ar måned admi­ni­stra­tio­nen af mad­spildsor­ga­ni­sa­tio­nen Stop Spild Lokalt. Medi­et omtal­te i over­skrif­ten, at der var omfat­ten­de rod i orga­ni­sa­tio­nen. I artik­len omtal­tes det blandt andet, at orga­ni­sa­tio­nen gang på gang hav­de haft pro­ble­mer med at få ind­sendt doku­men­ta­tion til Ind­sam­lingsnæv­net. Artik­len hen­vi­ste også til kri­tisk omta­le af orga­ni­sa­tio­nen i et andet medie og gen­gav i den for­bin­del­se en vur­de­ring fra Sla­gel­se Kom­mu­ne om orga­ni­sa­tio­nens regn­ska­ber. Stop Spild Lokalt kla­ge­de til Pres­se­næv­net blandt andet over, at over­skrif­ten var mis­vi­sen­de, at artik­len inde­holdt ukor­rekt infor­ma­tion om ind­sen­del­se af doku­men­ta­tion til Ind­sam­lingsnæv­net, og at Fri­heds­bre­vet ikke hav­de fore­lagt gen­gi­vel­sen af omta­len af vur­de­rin­gen fra Sla­gel­se Kom­mu­ne. Pres­se­næv­net kri­ti­se­rer Fri­heds­bre­vet for at brin­ge en mis­vi­sen­de over­skrift, for omta­len om, at orga­ni­sa­tio­nen gang på gang har haft pro­ble­mer med at få ind­sendt doku­men­ta­tion til Ind­sam­lingsnæv­net og for ikke at fore­læg­ge de beskyld­nin­ger fra Sla­gel­se Kom­mu­ne, der i artik­len var gen­gi­vet fra et andet medie.

Pres­se­næv­net har pålagt os at brin­ge oven­nævn­te med­del­el­se. Hele ken­del­sen fra Pres­se­næv­net kan læses på pressenaevnet.dk.