Pri­va­te fon­de roser Jens Haa­nings tyveri-værk

Kun­sten i Aal­borg meld­te i sid­ste uge ud, at de vil sagsø­ge kunst­ner Jens Haa­ning for at have stjå­let en halv mil­li­on kro­ner i for­bin­del­se med vær­ket Take The Money And Run. Kunst­mu­se­et siger, at de anlæg­ger en sag, for­di de har et “ansvar” over­for de pri­va­te fon­de, der har bevil­get 4 mil­li­o­ner kro­ner til udstil­lin­gen. Men spørgs­må­let er, hvad det er for et ansvar, muse­et i Aal­borg taler om. For når man spør­ger de to fon­de, der har done­ret de man­ge mil­li­o­ner, så har de ikke andet end ros til­overs for Jens Haa­nings debat­ska­ben­de værk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her