Pro­du­cent bag metoo-doku­men­tar siger, at han sta­dig er sty­ret af pikken

Fri­heds­bre­vet har talt med stif­ter og ejer af pro­duk­tions­sel­ska­bet Impa­ct TV, Tho­mas Heur­lin, der stod bag doku­men­ta­ren MeToo: Sexis­me bag skær­men om græn­se­over­skri­den­de adfærd på TV 2, der har sendt chok­bøl­ger gen­nem den dan­ske medi­e­bran­che. Til en jule­frokost i 2018 stil­le­de Tho­mas Heur­lin sig for­an sine med­ar­bej­de­re for at hol­de sin årli­ge jule­ta­le. I løbet af den lan­ge tale smed Tho­mas Heur­lin alt sit tøj, ind­til han stod nøgen for­an samt­li­ge med­ar­bej­de­re, hvil­ket i hvert fald én med­ar­bej­der ople­ve­de som en krænkelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.