Pro­pa­gan­da for frihed

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den ame­ri­kan­ske kom­po­nist, for­fat­ter og musik­hi­sto­ri­ker Joseph Hor­owitz. Den 75-åri­ge Hor­owitz har net­op udgi­vet et fasci­ne­ren­de stu­die af kul­tur­kam­pen under Den Kol­de Krig med USA’s præ­si­dent John F. Ken­ne­dy og to af det 20. århund­re­des stør­ste kom­po­ni­ster, Igor Stravin­sky og Dmi­trij Sjostako­vitj, der beg­ge hav­de rus­si­ske rød­der, men vidt for­skel­li­ge kunst­ne­ri­ske skæb­ner, i hoved­rol­ler­ne. Tit­len er The Pro­pa­gan­da of Fre­edom: JFK, Shostako­vich, Stravin­sky, and the Cul­tu­ral Cold War. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her