Pro­test­le­der træk­ker i land på sygeple­jer­skers “sid­ste kampskridt”

Fri­heds­bre­vet har talt med Luca Pri­sted. Han er pro­test­le­der blandt sygeple­jer­sker­ne, og ini­ti­a­tiv­ta­ger bag aktio­nen “#Kol­lek­ti­vop­si­gel­se”, der har opfor­dret sund­heds­per­so­na­let til mas­se­op­si­gel­ser i pro­test mod sund­heds­væ­se­nets arbejds­for­hold. Det blev til et kryp­tisk inter­view om at sige op sam­men, men uden direk­te at kal­de det kol­lek­tiv opsigelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her