Protes­tled­er trækker i land på syge­ple­jer­skers “sid­ste kampskridt”

Fri­heds­brevet har talt med Luca Prist­ed. Han er protes­tled­er blandt syge­ple­jer­skerne, og ini­tia­tiv­tager bag aktio­nen “#Kollek­tivop­sigelse”, der har opfor­dret sund­hedsper­son­alet til masseop­sigelser i protest mod sund­hedsvæsenets arbe­jds­forhold. Det blev til et kryp­tisk inter­view om at sige op sam­men, men uden direk­te at kalde det kollek­tiv opsigelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.