Pro­test­le­der træk­ker i land på sygeple­jer­skers “sid­ste kampskridt”

Fri­heds­bre­vet har talt med Luca Pri­sted. Han er pro­test­le­der blandt sygeple­jer­sker­ne, og ini­ti­a­tiv­ta­ger bag aktio­nen “#Kol­lek­ti­vop­si­gel­se”, der har opfor­dret sund­heds­per­so­na­let til mas­se­op­si­gel­ser i pro­test mod sund­heds­væ­se­nets arbejds­for­hold. Det blev til et kryp­tisk inter­view om at sige op sam­men, men uden direk­te at kal­de det kol­lek­tiv opsigelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.