Psy­ki­a­tri­en opfor­dre­de til dag­lig støt­te: Alli­ge­vel lod kom­mu­ne Fields-sig­tet gå ale­ne i fire måne­der op til skyderiet

Fejl i sags­be­hand­lin­gen og høje bun­ker af sager hos Køben­havns Kom­mu­ne gjor­de, at den sig­te­de i Fields-sky­de­ri­ets sag sam­le­de støv på et skri­ve­bord i fire måne­der, uden at kom­mu­nen ind­kald­te ham til et møde og kig­ge­de ham i øjne­ne. Det var på trods af, at psy­ki­a­tri­en hen­vi­ste ham til kom­mu­nen og skrev, at han hav­de brug for “dag­li­ge støt­te­for­an­stalt­nin­ger” for at hånd­te­re sin autis­me-lidel­se og for at kun­ne fun­ge­re i sin uddan­nel­se. Du kan høre mere om Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger i podca­sten Fields 3. juli, som du kan fin­de på Spo­ti­fy eller på Apple Podcasts. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.