Putin som flu­er­nes herre

I den­ne uges Fri Tænk­ning får du to nyheds­bre­ve i ét. Før­ste del hand­ler om sand­syn­lig­he­den for, at Putin vil bli­ve afsat ved et kup, mens anden del er et inter­view med en af Ruslands mest cite­re­de sam­funds­for­ske­re. Her ser vi til­ba­ge på de sene­ste 30 års rus­si­ske histo­rie og anbe­fa­ler, at du læser den bri­ti­ske for­fat­ter Wil­li­am Gol­dings roman Flu­er­nes her­re fra 1954, hvis du vil for­stå den histo­rie og det per­so­na­li­sti­ske auto­ri­tæ­re regi­me, som Vla­di­mir Putin nu præ­si­de­rer over. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her