Putin som flu­er­nes herre

I den­ne uges Fri Tænk­ning får du to nyheds­bre­ve i ét. Før­ste del hand­ler om sand­syn­lig­he­den for, at Putin vil bli­ve afsat ved et kup, mens anden del er et inter­view med en af Ruslands mest cite­re­de sam­funds­for­ske­re. Her ser vi til­ba­ge på de sene­ste 30 års rus­si­ske histo­rie og anbe­fa­ler, at du læser den bri­ti­ske for­fat­ter Wil­li­am Gol­dings roman Flu­er­nes her­re fra 1954, hvis du vil for­stå den histo­rie og det per­so­na­li­sti­ske auto­ri­tæ­re regi­me, som Vla­di­mir Putin nu præ­si­de­rer over. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.