Qata­rs jagt på et landshold

Val­get af Qatar som VM-vært har udstil­let en kor­rupt fod­bold­ver­den og sat fokus på et regi­me, hvor men­ne­ske­ret­tig­he­der kræn­kes. Den inter­na­tio­na­le offent­lig­hed er ble­vet præ­sen­te­ret for den ene afslø­ring mere hor­ri­bel end den anden om for­hol­de­ne for de migran­t­ar­bej­de­re, der opfø­rer de otte VM-sta­dio­ner i emira­tet. Men en anden skan­da­le lurer også: Har Qatar skabt sit lands­hold ved at impor­te­re spil­le­re ude­fra? I den­ne uges Fri Spark går vi den­ne påstand efter i sømmene. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.