Qvortrup brug­te Ekstra Bla­det til at læg­ge pres på myn­dig­he­der­ne for at und­gå cor­o­na-iso­la­tion i Thailand


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Davæ­ren­de che­fre­dak­tør på Ekstra Bla­det Hen­rik Qvortrup for­søg­te at kom­me hur­ti­ge­re ud af sin cor­o­na-iso­la­tion under en ferie til Thailand, blandt andet ved hjælp af et inter­view, han gav til Ekstra Bladet.

Det viser en aktind­sigt i kor­re­spon­dan­cen mel­lem Qvortrup og Udenrigsministeriet.

Hele histo­ri­en

Det var 22. decem­ber 2021, og klok­ken var 15.20. Mai­len blev sendt til den dan­ske ambas­sa­de i Bang­kok og til det dan­ske kon­su­lat i Phuket. I emne­fel­tet stod der “HASTER”.

“Jeg ophol­der mig i Thailand og skal ven­ligst bede om en opring­ning så hur­tigt som muligt,” skrev Hen­rik Qvortrup i mai­len og ved­lag­de sit tele­fon­num­mer og en ven­lig hil­sen. Mai­len blev sendt fra Qvortrups Ekstra Bla­det-mail med “ansv. che­fre­dak­tør” stå­en­de i signaturen.

Situ­a­tio­nen var til­spid­set. Det var nem­lig ikke gået som plan­lagt, da Hen­rik Qvortrup sam­men med sin kære­ste drog til Thailand i julen 2021. Udover at være che­fre­dak­tør på Ekstra Bla­det var Qvortrup nem­lig også smit­tet med covid-19, og på det tids­punkt var de thailand­ske ret­nings­linjer sådan, at man bare hav­de at ryk­ke direk­te i iso­la­tion og reg­ne med at være ind­lagt på et hospi­tal i 10 til 14 dage, hvis man var posi­tiv, når man sat­te fod på thailand­sk jord.

Fri­heds­bre­vet kan nu gen­nem en aktind­sigt i kor­re­spon­dan­cen mel­lem che­fre­dak­tø­ren og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et beskri­ve, hvor­dan che­fre­dak­tø­ren gjor­de, hvad han kun­ne, for at kom­me hur­ti­ge­re ud af sin cor­o­na-iso­la­tion, blandt andet ved at give et inter­view til sin egen avis.

Træls situ­a­tion i afson­dret bungalow

Sene­re på dagen den 22. decem­ber er der nyt i sagen.

Efter hvad der øjen­syn­ligt har været en beha­ge­lig sam­ta­le, skri­ver Qvortrup til den dan­ske ambas­sa­dør i Thailand, Jon Thor­gaard, at han befin­der sig “i total iso­la­tion i en afson­dret bun­ga­low”, og at han værds­æt­ter ind­sat­sen, uan­set hvad der måt­te kom­me ud af bestræbelserne.

Ambas­sa­dør Thor­gaard sva­rer så Qvortrup, at han godt kan for­stå, at situ­a­tio­nen er kede­lig, men at Qvortrup og kære­sten desvær­re ikke er de ene­ste, der er hav­net i suppedasen.

“Vi har desvær­re en ræk­ke inter­na­tio­na­le rej­sen­de, som har haft sam­me ople­vel­ser som jer. De loka­le myn­dig­he­ders reg­ler er sådan, at de har ret til at flyt­te folk på hospi­ta­let, hvil­ket desvær­re bety­der, at det er begræn­set, hvad vi kan udret­te for inter­na­tio­na­le bor­ge­re i den­ne træl­se situ­a­tion. Ambas­sa­den vil dog tage kon­takt til de loka­le myn­dig­he­der i mor­gen tid­lig,” skri­ver ambassadøren.

Et før­en­de dansk dagblad

Efter at have talt med ambas­sa­den to gan­ge sen­der Qvortrup den 23. decem­ber et link til en arti­kel over sms.

Artik­len er et inter­view givet til Qvortrups egen avis, Ekstra Bla­det, og har rubrik­ken: “Tvangsind­lagt: — Jeg er rasende”.

“Så ram­te histo­ri­en et før­en­de dansk dag­blad. Brug den ger­ne til at læg­ge alt det pres, I kan. bh Hen­rik,” skri­ver Hen­rik Qvortrup efter­føl­gen­de i sms’en.

Ikke nogen statshemmelighed

I dag for­kla­rer Qvortrup, der var che­fre­dak­tør på Ekstra Bla­det fra juli 2021 til april 2022, at han tip­pe­de sin egen avis om historien.

Var det din egen ide at give det inter­view til din egen avis?

“Det kan jeg sim­pelt­hen ikke huske. Jeg tror, jeg tip­pe­de dem om, at det var en che­fre­dak­tør, der var i Thailand. En che­fre­dak­tør, der jo også i et vist omfang er en kendt per­son, og jeg tænk­te, at det hav­de en vis inter­es­se. Så jeg tip­pe­de dem jo om histo­ri­en,” siger Hen­rik Qvortrup til Frihedsbrevet.

Og så blev du rin­get op af din egen ansatte?

“Ja, sådan husker jeg det.”

Og så sen­der du den arti­kel til en med­ar­bej­der på ambas­sa­den for at sige, at nu bli­ver der talt om det her derhjemme?

“Jamen, det tror jeg godt, de vid­ste. Jeg tror, jeg hav­de for­talt dem i før­ste omgang, at Ekstra Bla­det inter­es­se­re­de sig for den, og da den så blev offent­lig­gjort, send­te jeg lin­ket til dem og sag­de: ‘Brug den ger­ne til at læg­ge pres på mydighederne’.”

Vir­ke­de det at læg­ge pres på, ved du det?

“Det tror jeg sgu ikke.”

Du kom ikke hur­ti­ge­re hjem af den grund?

“Det kan man ikke påstå.”

“Jeg vil ger­ne gene­relt sige, at jeg synes fak­tisk, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et gav mig en super­fin behand­ling, som jeg ger­ne vil kvit­te­re for. Og jeg håber, at alle andre dan­ske­re, der kom­mer i pro­ble­mer i udlan­det, får en lig­nen­de behand­ling, omend de ikke kun­ne gøre det helt store.”

Nå, men det var da godt. Jeg synes jo, at når man læser den her kor­re­spon­dan­ce… Man kan jo se, at du skri­ver fra din Ekstra Bla­det-mail, og din sig­na­tur er “ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør”. Brug­te du din titel til at prø­ve at kom­me hur­ti­ge­re ud af din isolation?

“Næh, er det ikke bare den auto­sig­na­tur, der er på den? Den har jeg vel bare brugt, da jeg skul­le sen­de en mail, det har jeg ikke tænkt nær­me­re over. Men det var jo ikke nogen stats­hem­me­lig­hed, at jeg var che­fre­dak­tør på Ekstra Bladet.”

Nu var det jo sådan her, de thailand­ske ret­nings­linjer var. Du tester posi­tiv, og det er jo uhel­digt, men så er der jo de her ret­nings­linjer, og hvad skal man gøre ved det? 

Hvor­for men­te du, at du ikke skul­le over­hol­de dem?

“Det har jeg da aldrig ment, at jeg ikke skul­le. Men jeg var en dansk stats­bor­ger, der kom i klem­me i udlan­det, og så gjor­de jeg, som jeg tror, at man­ge dan­ske stats­bor­ge­re gen­nem tiden har gjort, at få fat i Udenrigsministeriet.”

Jeg er jo den jeg er

Hvis jeg får det ind­tryk, at du har for­søgt at bru­ge din stil­ling som che­fre­dak­tør til at kom­me hur­ti­ge­re ud af den her klem­me, så er det mig, der er galt afmarcheret?

“Du må jo tæn­ke, hvad du tæn­ker. Jeg tror, jeg gjor­de, som enhver anden dansk stats­bor­ger, der kom­mer i klem­me i udlan­det, gør, nem­lig tager fat i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et. Og jeg er jo den, jeg er. Hvis jeg hav­de været Anders fra Grind­sted, hav­de jeg også skre­vet, og så hav­de jeg, håber jeg, fået en til­sva­ren­de behand­ling, en god behand­ling. Jeg er jo den, jeg er. Det kan jeg ikke ændre på.”

Nej, nej. Man kan bare godt få det ind­tryk, at du bru­ger det her inter­view, som du selv giver til din egen avis – i og med at du også sen­der det til ambas­sa­den – til at kom­me hur­ti­ge­re ud?

“Jeg tror, jeg tæn­ker, at nu bli­ver den her sag omtalt i Dan­mark. Så siger jeg til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et: Send I den til de thailand­ske myn­dig­he­der, hvis det kan ændre et eller andet. Det var bare et for­slag. Om de gjor­de det, det aner jeg jo ikke.”

“Mit hoved­bud­skab er, at jeg gjor­de, som jeg tror, de fle­ste vil­le gøre, nem­lig tog fat i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et. Jeg føler mig godt behand­let, og jeg håber og tror, at andre dan­ske­re i en lig­nen­de situ­a­tion også bli­ver godt behand­let. Og jeg hed­der dét, jeg hed­der, og jeg har dét job, jeg har. Og ja, sådan er dét.”

Ja, og det er jo så hel­ler ikke, for­di du ikke har brugt den titel, kan man så sige.

“Nej, nej, den er både i min auto­sig­na­tur på mai­len og… Ja. Men selv hvis der ikke hav­de været en auto­sig­na­tur, så tror jeg nok, at de hav­de vidst, hvem jeg var.”

Efter inter­viewet rin­ge­de Hen­rik Qvortrup. Nu huske­de han for­lø­bet ander­le­des end i inter­viewet. Det var ikke var ham, der hav­de tip­pet Ekstra Bla­det om histo­ri­en. Det var, for­di hans kære­ste den­gang hav­de lagt et opslag på Ins­ta­gram, hvor­ef­ter han blev kon­tak­tet af TV 2 og var live igen­nem på skær­men. Efter­føl­gen­de tog Ekstra Bla­det så histo­ri­en op, siger Qvortrup.