‘Radi­ka­li­se­ring’ er ble­vet et udvan­det begreb

Søger man på ’radi­ka­li­se­ring’ på Goog­le, kom­mer der 622.000 resul­ta­ter frem. Begre­bet benyt­tes af en lang ræk­ke aktø­rer og orga­ni­sa­tio­ner til at beskri­ve ekstre­mis­me og frem­med­krig. Dyk­ker man ned i begre­bet – og i den debat, der er knyt­tet til bru­gen af det – er der næsten lige så man­ge hold­nin­ger som defi­ni­tio­ner. Men hvad menes der egent­lig med radi­ka­li­se­ring? Kan man over­ho­ve­det tale om, at jiha­di­ster – og andre ekstre­mi­ster – er radi­ka­li­se­re­de, eller over­ser vi vig­ti­ge aspek­ter ved at benyt­te os af den­ne beteg­nel­se? Det ser jeg på i den­ne uges nyhedsbrev. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her