Radio LOUD får ”usæd­van­lig skarp” kri­tik af Radio- og tv-nævnet

Radio LOUD får nu hård kri­tik af Radio- og tv-næv­net, efter at næv­net har gen­nem­gå­et radi­o­ka­na­lens public ser­vi­ce-rede­gø­rel­se. Næv­net kri­ti­se­rer, at kana­len på en ræk­ke væsent­li­ge punk­ter ikke lever op til kra­ve­ne i pro­gram­til­la­del­sen. ”Det ser pænt hid­sigt ud,” siger jurapro­fes­sor Sten Schaumburg-Müller. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her