Rap­port om ulov­lig aflyt­ning af advo­ka­ter blev listet ud minut­ter inden Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning: Hav­de været fær­dig i over en uge

Den 30. juni var en stor nyheds­dag. Stort set hele den dan­ske jour­na­list­stand ven­te­de på Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning om rege­rin­gens ulov­li­ge afliv­ning af alle mink til­ba­ge i novem­ber 2020, og det end­te som bekendt med en histo­risk hård kri­tik af rege­ring­s­top­pen. Alle sto­re nyheds­si­tes blev ikke over­ra­sken­de tæp­pe­bom­bet med vink­ler på histo­ri­en. I ly af mink-beret­nin­gen blev der i al ube­mær­ket­hed listet en anden møgs­ag ud. For klok­ken klok­ken 10.29 om for­mid­da­gen den 30. juni – en halv time inden Fol­ke­tin­get blev bri­e­fet om ind­hol­det af Mink­kom­mis­sio­nens kri­tik – send­te Kri­mi­nal­forsor­gen en pres­se­med­del­el­se ud via Ritzau med en læn­ge ven­tet rap­port om en stin­ker af en sag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.