Rap­port om ulov­lig aflyt­ning af advo­ka­ter blev listet ud minut­ter inden Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning: Hav­de været fær­dig i over en uge


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Den 30. juni var en stor nyheds­dag. Stort set hele den dan­ske jour­na­list­stand ven­te­de på Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning om rege­rin­gens ulov­li­ge afliv­ning af alle mink til­ba­ge i novem­ber 2020, og det end­te som bekendt med en histo­risk hård kri­tik af rege­ring­s­top­pen. Alle sto­re nyheds­si­tes blev ikke over­ra­sken­de tæp­pe­bom­bet med vink­ler på historien. 

I ly af mink-beret­nin­gen blev der i al ube­mær­ket­hed listet en anden møgs­ag ud. 

For klok­ken 10.29 om for­mid­da­gen den 30. juni – en halv time inden Fol­ke­tin­get blev bri­e­fet om ind­hol­det af Mink­kom­mis­sio­nens kri­tik – send­te Kri­mi­nal­forsor­gen en pres­se­med­del­el­se ud via Ritzau med en læn­ge ven­tet rap­port om en stin­ker af en sag. 

Under­sø­gel­sen blev igang­s­at i marts, da det kom frem, at advo­ka­ters for­tro­li­ge sam­ta­ler med kli­en­ter i luk­ke­de fængs­ler, der dri­ves af Kri­mi­nal­forsor­gen, stik imod reg­ler­ne var ble­vet opta­get. Som Fri­heds­bre­vet den­gang kun­ne for­tæl­le, vak­te det stor opstan­del­se blandt de berør­te for­svar­sad­vo­ka­ter, som kald­te det for “fuld­stæn­dig utilstedeligt”. 

Den nye under­sø­gel­se af for­lø­bet er stemp­let den 22. juni – alt­så otte dage inden den blev offent­lig­gjort sam­me dag, som Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning så dagens lys. 

I den nye under­sø­gel­se af for­lø­bet frem­går det gan­ske opsigtsvæk­ken­de, at adskil­li­ge sam­ta­ler mel­lem advo­ka­ter og kli­en­ter er ble­vet ulov­ligt aflyt­tet. Selv kald­te Kri­mi­nal­forsor­gens direk­tør Ina Eli­a­sen da også for­lø­bet for “en vir­ke­lig skidt sag” 

En af de advo­ka­ter, der tid­li­ge­re fik vars­ling om, at han kun­ne være ble­vet aflyt­tet, er Erbil Kaya. I dag undrer han sig mil­dest talt over tim­in­gen for offent­lig­gø­rel­sen af rapporten. 

“Det er ekstremt bemær­kel­ses­vær­dig tim­ing, at man af alle dage og tids­punk­ter væl­ger at offent­lig­gø­re lige præ­cis på det tids­punkt. Man læg­ger sig jo i slip­strøm­men af en nyhed, som, man ved, vil læg­ge hele Dan­mark ned. Og det viser for mig, at man prø­ver at få dys­set sagen ned,” siger Erbil Kaya til Frihedsbrevet. 

Der­for er det vigtigt

Ret­ten til for­tro­li­ge sam­ta­ler mel­lem advo­ka­ter og deres kli­en­ter er en hjør­ne­sten i retsvæ­se­net, for­di man vil sik­re, at ind­sat­te kan have sam­ta­ler med deres for­sva­re­re, som hver­ken kan eller vil bli­ve brugt mod dem i en kom­men­de retssag. 

Det er af sam­me grund ned­fæl­det i loven, at man ikke må opta­ge eller aflyt­te tele­fon­sam­ta­ler mel­lem den ind­sat­te og en ræk­ke udvalg­te per­so­ner og myn­dig­he­der – her­un­der ved­kom­men­des egen advo­kat, bistands­vær­ge, dom­sto­le­ne og justitsministeren. 

At det alli­ge­vel er sket, får advo­ka­ter til at tale om et deci­de­ret tillidsbrud. 

Det står der i rapporten

Under­sø­gel­sen af de ulov­ligt opta­ge­de sam­ta­ler har stå­et på siden marts, hvor Kri­mi­nal­forsor­gen i en ind­le­den­de under­sø­gel­se beskrev den pro­ble­ma­ti­ske praksis. 

Den­gang blev under­sø­gel­sen offent­lig­gjort en fre­dag eftermiddag. 

I den før­ste under­sø­gel­se kun­ne man ikke fast­slå, om de ellers for­tro­li­ge sam­ta­ler også rent fak­tisk var ble­vet aflyt­tet, efter de var ble­vet opta­get. Det kan man nu. 

Rap­por­ten beskri­ver såle­des, at der er iden­ti­fi­ce­ret 27 sam­ta­ler mel­lem i alt seks ind­sat­te og seks advo­ka­ter, der er aflyt­tet. Der er også iden­ti­fi­ce­ret to rin­ge­til­la­del­ser, hvor der efter­føl­gen­de er “fore­ta­get down­lo­ad af opta­ge­de sam­ta­ler” – iføl­ge Kri­mi­nal­forsor­gen er det blandt andet sket med en for­tro­lig sam­ta­le, som blev down­lo­a­det i for­bin­del­se med intern under­vis­ning i aflyt­nings­sy­stem. Dog blev sam­ta­len ikke afspil­let og slet­tet igen, lyder det. 

Sam­ta­ler mel­lem per­so­ner idømt anbrin­gel­se eller for­va­ring og deres bistands­vær­ge er også ble­vet opta­get og aflyt­tet i strid med reg­ler­ne, frem­går det. Her er fun­det 38 sam­ta­ler mel­lem seks ind­sat­te og dit­to antal bistands­vær­ger, som er ble­vet aflyt­tet imod reglerne. 

Det sto­re spørgs­mål har været, om ind­hol­det af de for­tro­li­ge sam­ta­ler også er brugt i rets­sy­ste­met eksem­pel­vis ved en vide­re­gi­vel­se til poli­ti­et. Der er ikke “fun­det indi­ka­tio­ner på, at Kri­mi­nal­forsor­gens opta­gel­ser skul­le være vide­re­gi­vet til poli­ti­et”, frem­går det. 

Selv­om ind­hol­det af sam­ta­ler­ne ikke er ble­vet brugt, er sagen iføl­ge Kri­sti­an Møl­gaard, for­mand for Lands­for­e­nin­gen af For­svar­sad­vo­ka­ter, dybt problematisk. 

“Jeg kan ikke på nogen måde for­stå, at antal­let af aflyt­te­de sam­ta­ler er så højt. Det er i sig selv helt galt, hvis der bare i et enkelt til­fæl­de var opstå­et en fejl, hvor man var kom­met til at lyt­te til en ulov­lig opta­gel­se. Men at det fort­sæt­ter, og at alarm­klok­ker­ne ikke rin­ger promp­te, det står jeg vir­ke­lig undren­de i for­hold til,” siger Kri­sti­an Mølgaard. 

Han påpe­ger, at ret­ten til for­tro­li­ge sam­ta­ler er et grund­prin­cip i retsplejen. 

“Det bur­de lig­ge på rygra­den, at man ikke må lyt­te på sam­ta­ler mel­lem ind­sat­te og deres advo­ka­ter. Det bur­de være en ryg­marvs­re­ak­tion at rea­ge­re, når det sker.” 

Sådan er reglerne

Alle tele­fo­nopkald fra luk­ke­de afde­lin­ger i lan­dets fængs­ler bli­ver som udgangs­punkt opta­get og kan aflyt­tes uden ret­sken­del­se. En ræk­ke opkald er imid­ler­tid und­ta­get fra den prak­sis – her­un­der ind­sat­tes sam­ta­ler med den advo­kat, der repræ­sen­te­rer dem i en straffesag. 

Pro­ble­met i den kon­kre­te sag er opstå­et i den såkald­te korttelefonordning. 

Ord­nin­gen inde­bæ­rer, at ind­sat­te kan få god­ken­del­se til at rin­ge til ti per­so­ner uden for fængs­let via en tele­fon på fængsels­gan­gen. Sam­ta­ler­ne aflyt­tes, men advo­ka­ter­ne er hav­net på listen, og deres sam­ta­ler er alt­så auto­ma­tisk ble­vet optaget. 

Det siger hovedpersonerne

I pres­se­med­del­el­sen fra Kri­mi­nal­forsor­gen, der blev sendt ud sam­me dag som mink-beret­nin­gen, udtal­te sty­rel­sens direk­tør Ina Eli­a­sen, at det er “en vir­ke­lig skidt sag”. 

“Jeg for­står udmær­ket de fru­stra­tio­ner, det ska­ber hos de berør­te advo­ka­ter, bistands­vær­ger og ind­sat­te. Jeg er let­tet over, at der ikke er noget, der tyder på, at infor­ma­tio­ner er over­dra­get til andre myn­dig­he­der,” sag­de hun og bekla­ge­de, at fejl­en blev opda­get så sent. 

Det menes, at pro­ble­met kan have stå­et på så langt til­ba­ge som 2016. 

Fri­heds­bre­vet har stil­let en ræk­ke spørgs­mål til Kri­mi­nal­forsor­gen og Justits­mi­ni­ste­ri­et om det fak­tum, at rap­por­tens kon­klu­sio­ner blev offent­lig­gjort, få minut­ter inden Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning blev præ­sen­te­ret for Fol­ke­tin­get. Her­un­der hvor­for man ven­te­de til lige net­op den dag, selv­om rap­por­ten var fær­dig mere end en uge tidligere. 

Sidst­nævn­te sva­rer Kri­mi­nal­forsor­gen ikke direk­te på, men påpe­ger blot: 

“Der lig­ger et stør­re arbej­de for­ud for offent­lig­gø­rel­sen af rede­gø­rel­sen. Det er ikke Kri­mi­nal­forsor­gen, men Justits­mi­ni­ste­ri­et der over­sen­der til retsudvalget.” 

Sam­me dag som Kri­mi­nal­forsor­gen offent­lig­gjor­de rede­gø­rel­sen, ori­en­te­re­de justits­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S) med­lem­mer­ne af Rets­ud­val­get om kon­klu­sio­ner­ne. Han slog fast, at for­lø­bet var både “kri­tisa­belt og beklageligt”. 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Justits­mi­ni­ste­ri­et – som er ansvar­lig for Kri­mi­nal­forsor­gen – hvor­for man ikke offent­lig­gjor­de rap­por­ten og ori­en­te­re­de Rets­ud­val­get tid­li­ge­re end den 30. juni. 

Vi har også spurgt, hvem der beslut­te­de dato­en for offentliggørelsen. 

“Ingen kom­men­ta­rer,” oply­ser pres­se­af­de­lin­gen kortfattet. 

Hvad end inten­tio­nen bag tids­punk­tet for offent­lig­gø­rel­se var, synes effek­ten at være helt tyde­lig: Udover tele­gram­met fra Ritzau lave­de kun Jyl­lands-Posten og niche­me­di­et Advo­katwatch en selv­stæn­dig arti­kel om rap­por­ten, mens Dag­bla­det Infor­ma­tion kom omkring sagen i en kort lede­rar­ti­kel, hvor man bemær­ke­de tim­in­gen af offentliggørelsen. 

Det mang­ler vi svar på

Kri­mi­nal­forsor­gen sva­rer ikke direk­te på fle­re af Fri­heds­bre­vets spørgsmål. 

Sty­rel­sen ønsker såle­des ikke at oply­se, hvem der beslut­te­de at offent­lig­gø­re rede­gø­rel­sen den 30. juni, og man ønsker hel­ler ikke at oply­se, om noget for­hin­dre­de en offent­lig­gø­rel­se af rap­por­ten, da den var var fær­dig otte dagen inden offentliggørelsen.