Ras­mus Jar­lov afvi­ser at sva­re på “menings­løst” spørgs­mål om antal­let af offent­ligt ansatte

Rasmus Jarlov (KF), da Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance holder doorstep om, hvorfor de ikke er med i den netop præsenterede reformpakke, på Christiansborg i København, fredag den 21. januar 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Skal man tro fle­re af lan­dets poli­ti­ske ana­ly­ti­ke­re og kom­men­ta­to­rer, er Met­te Fre­de­rik­sen på trods af sin for­ker­te påstand om Kon­ser­va­ti­ves poli­tik lyk­ke­des med at sæt­te antal­let af offent­ligt ansat­te på dags­or­de­nen. Kat­ten er med andre ord ude af sæk­ken, og fle­re efter­spør­ger nu svar på, hvor man­ge fær­re offent­ligt ansat­te Kon­ser­va­ti­ve selv vur­de­rer, at par­tiets øko­no­mi­ske poli­tik vil med­fø­re. I et inter­view med Ras­mus Jar­lov har Fri­heds­bre­vet for­søgt at bli­ve klo­ge­re på net­op det­te spørgs­mål. Det skul­le dog vise sig, at være let­te­re sagt end gjort. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.