Rege­rin­gen afvi­ser at have noget som helst ansvar for boy­kot af kri­ti­ske rus­si­ske kunstnere

Efter en ræk­ke opsigtsvæk­ken­de sager om aflys­ning af rus­si­ske kunst­ne­re uden til­knyt­ning til det offi­ci­el­le Rusland og ankla­ger om auto­ma­tisk cen­sur af rus­se­re i dansk kul­tur­liv, afvi­ser kul­tu­r­ord­fø­rer i Soci­al­de­mo­kra­ti­et Kas­per Sand Kjær blankt, at rege­rin­gen har “noget som helst” ansvar for sager­ne. Det­te på trods af at kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) opfor­dre­de Musik­hu­set Aar­hus til at afly­se Den Rus­si­ske Natio­nal­bal­lets opsæt­ning af Sva­ne­sø­en og i den for­bin­del­se også opfor­dre­de de dan­ske kul­turin­sti­tu­tio­ner til at over­ve­je, hvad “man vil læg­ge navn til”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.